No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。三咒说处何乎。答。觉禅抄云持世菩萨念诵次第。雨宝经大咒并一。小咒戴义净持世轨。根本咒雨经心真言。轨心真言经心真言。轨心中心真言雨经小心真言(云云)御记(报云)此法心真言。持世法名根本真言此法心中心。持世名心真言。此法小心持世名心中心也。雨法二种言皆同咒。一字不违也(云云)私云。此法者雨宝陀罗尼法也。

问。印言功能何。答。仪轨云。若结印开诵大咒心等。如法诵持。一切愿满所求之者皆得解脱(文)。

问。正散念诵何等乎。答。如次第出之。字轮观五大欤。

问。今法读金刚般若有何故乎。答。私云。此法增益福德法故。执心为破彼读金刚经欤。例如真言行者本尊境界现时。用十缘生句观(矣)。

问。理性院宗命流雨宝陀罗尼经法。散念诵出雨宝经。今准彼可读持世经。况复读经可在经法。今何持世菩萨法读经乎。答。私案云。读持世经福德执心弥可增故。用金刚经欤。理性院准常经欤。普贤延命虽尊法。散念诵读寿命经。守护经法虽经法。不用经乎。又十卷抄里云。师云。可转读雨宝陀罗尼经。(云云)。

问。伴僧后加持咒何乎。答。如次第出之。

问。护摩诸段何乎。答。部主段。如意轮为部主。自加持心中心印心咒。召请莲花部心印言。拨遣准召请。诸供物心咒。本尊段。自加持根本印言。召请莲花部心印根本言。拨遣准召请。诸供物同言。加持物心中心咒。

问。四法等中何。答。就增益修之(云云)理性院云。为求福修之。同雨宝陀罗尼(云云)。

般若菩萨(梵号。…….密号。大惠金刚)。

问。今尊何部依经轨乎。答。下如来部中(文)宝心传又如来部(云云)。

问。种子三形何等乎。答。种子.。三形梵箧(云云)理性院等种三同之。

问。何故以此等为种三乎。答。般若菩萨宰智慧故。..智慧梵名故。其中.字为种子也。

问。诸尊种子取真言梵名等初字。何今不尔乎。答。诸尊种子初后随宜中。此尊梵名中今字虽有中间。一句中修故取之欤。就中惹字生义。此尊有智慧出生德。故大疏云。惹字门是生义(文)又梵箧为三形者。文殊为诸佛母。如梵文调御师故。大师云。觉母梵文调御师(文)。

问。劝请发愿句何乎。答。如下出之。问。心经中云十六善神。今何云十波罗蜜乎。答。经依集经故。集经云。左右画八神王十六善神也(文)故云十六善神也。尊法依般若仪轨故。轨云。以十波罗蜜围绕(文)故云十波罗蜜也。

问。道场观依凭何乎。答。可检之。但今文全同石山七集五大院般若佛母图也。理性院云。莲花上有.字。变成般若梵箧。梵箧变成般若波罗蜜多佛母菩萨。于白莲花上结跏趺坐。身色如黄金。众宝璎珞庄严遍身。首戴宝冠。系白缯两边垂下。左手当心持般若梵箧。右手当乳作说法印。以大拇指押无名指头(云云)私云。二臂六臂相违。五十卷抄云。胎云。肉色额上有眼。左第一手持梵箧。第二手仰掌安脐地。第三手仰屈风指舒余四指。右第一手屈风指立四指当梵箧上。第二手施无畏。第三手竖掌屈水指舒四指。着铠坐赤莲花(云云)秘藏记云。五大院中座般若菩萨。天女形白肉色。并在六手。右一手持梵箧。五手作契印(文)今次第云。六手当此文(矣)又此尊真言仪轨观法。佛金刚顶中说。此秘中极秘。应化释迦在给孤园。为菩萨天人说画像坛法真言手印等。亦是秘密。陀罗尼集经第三卷是(文)此释心经本尊集经所说无违。金刚顶经者指修习般若轨欤。若尔彼轨中不出手臂(矣)故知今尊依台藏部经轨欤。又理性院今本尊虽二臂。与心经本尊少异。彼右手施无畏。此右手说法师(云云)。

供养