No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

报恩院御记云。建保六年四月十五日。一院御梦想普贤延命法被始行。去七日权中纳言宗行卿为御使。此旨被仰下毕(其此大阿阇梨座遍智院)则于三宝院西廊被始修之。伴僧二十口。光宝大僧都(护摩)行严僧都(十二天)实觉法眼·全贤律师(圣天)深贤律师·净真律师(神供)宪深律师·乘源阿阇梨·定运律师·果运入寺(回向已上番番)章觉阿阇梨(发愿)尊祐阿阇梨·宽乘大法师·成信大法师·幸贤律师·贤宽阿阇梨·继觉阿阇梨·孝贤阿阇梨·成真阿阇梨·净尊阿阇梨·大行事法桥严圆。承仕六人(可注交名)。

十五日未克许。御衣藏人参入(交名可寻注之)本尊新佛也。紫御衣绢以金泥被图之。四天像被图加。开白时之次。大阿阇梨开眼之。伴僧上伴十人念诵(…..咒)下番十人读经(金刚智译寿命经)后加持咒(降三世)伴僧下番十人。二番分之读经(一番各五人也)又时长一时也。于大法者。前前二时许也。今度此两事自由之密仪也。大阿阇梨等境节日来穷屈之间。如此被行也。轮灯在之(七层四十九灯)天盖无之。伴僧灯下番许十灯也。上番无之。轮灯灯台公家之流通物也。开白时三力金之后。念诵读经同时出之。下番经一卷许读之后退出。上番回向之后下番退出。回向先大阿阇梨金一打。次回向。次金二打。神分也。

时发愿词

至心发愿 唯愿大日 本尊界会

三世常住 普贤延命 金刚部中

诸大眷属 两部界会 诸尊圣众

外金刚部 护摩天等 还念本誓

降临坛场 所说供具 哀愍纳受

护持仙院 息灾安稳 增长宝寿

无边御愿 皆令满足 乃至法界

平等利益

下番发愿

至心发愿 转读经王 金刚寿命

甚深妙典 天众地类 倍增法乐

圣朝安稳 天下泰平 护持仙院

玉体安稳 增长宝寿 御愿圆满

天下法界 平等利益

五大愿 一切讽诵

上番回向

所修功德。回向三宝愿海。回向天众地类。回向圣朝。所修功德。回向护持仙院。玉体安稳。增长宝寿。回向天下。回向法界。回向无上大菩提。

下番发愿时毕金一打。次发愿四弘一切讽诵(云云)次金一打退下盘。后加持初夜(发愿)后夜(发愿无之)许也。结愿当日后夜后加持略之。结愿时(即日中时也)行之。发愿五大愿在之。结愿二十三日也。二十二日虽满一七日。依日次恶今一日延行也。结愿作法。伴僧二十人皆参之后被始时。三力金后经读念诵同时之。振铃后护摩圣天等如例。护摩十二天初夜许也。圣天后夜日中二时也。神供初中后三度皆如例。结愿后加持之后御布施置之。先僧二人(裳装束)上御帘。承仕一人大幔上之(大阿阇梨座许也)正面一间伴僧不着座不敷叠。布施取道断也。大阿阇梨一重一裹伴僧一裹皆如例。布施取公卿三人。权中纳言宗行卿·治部定家卿·从三位家衡卿。殿上人少少六位虽可参。迟参之间被置之了。御牛一头被引之。抑伴僧集会之间。咒经之遍数取之卷数书加毕。其后当座封之卷数案书加之。插案文于卷数。令交替承仕了。承仕入大坛内。卷数立大坛傍。案胁机置之毕。其后被始时了。护摩十二天师自正面次间入(自东第四间也)蹲居搔上幕入也。圣天师自第五间入也。令座劝赏之有无未定。追可记。内道场之仪在别记(云云)。

供养