No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

最胜太子(毗沙门太子也)。

问。今此天何天乎。答。薄草子头下方毗沙门第三太子(云云)常喜院抄云。诸经要集序。告道空云金色人答曰。我是毗沙门王之子二郎最胜太子。我父王者奉护玄奘(文)此文云二郎。云第三太子事相违。总言之者。毗沙门有五人太子平等房抄云。最胜太子·独揵太子·那吒大子·常见太子·禅尼师太子(云云)或说云。一禅尼·二独健·三那吒·四鸠跋罗五甘露(云云)或文云。禅贰师·二独健·三那吒狗拔罗四常见·五最胜(云云)私云。第二说开那吒鸠??跋罗。无常见最胜名。有甘露称。后说耶吒狗拔罗合为一种初说无狗跋罗名可寻之。或传云。大唐道宣律师。在高楼修空观。观念成就。楼外空中步行出现时。空中落有人。受取之不落地。其时道宣谁人寻。我是多闻天第三子最胜太子也(云云)宣言毗沙门何不来。太子答云。我父玄奘三藏翻经室奉守护之间。我来也(云云)此传云第三太子同今记欤。又胜俱胝院记云。毗沙门第三太子(云云)尤可仰信(矣)。

问。今尊种子三形何等乎。各。种子.三形刀剑(云云)理性院传云。种子三形轮(云云)常喜院抄云。种子.三形如意宝珠(云云)。

问。种三表示何乎。答。人三形刀剑二种欤。又刀即剑欤。

问。劝请发愿何乎。答。如下出之。理性院(云云)。

本尊圣者最胜太子诸大夜叉部类眷属(云云)问。道场观如何乎。答。如次第专依胜俱胝院说也。理性院次第云。观念前有.字成宝殿。其内有妙坛场。其上有.字变成荷叶座。上有.字变成轮。轮变成本尊最胜太子。相好庄严殊胜。轮捧二手。无量眷属前后左右围绕(云云)又随军护法仪轨为最胜太子仪轨。可见彼轨(矣)。

问。何故最胜太子名如意天王乎。答。此尊又以如意宝珠为三形故欤。

问。左厢面(文)厢字何意乎。答。玉篇云。厢思羊切。序也。东西空也。私云。头左右指出面故云尔欤。所持物缚折罗者。金刚杵梵名也。

问。召请何等乎。答。准先记之。献座又如先。

问。礼佛何乎。答。理性院云。南无本尊圣者最胜太子(云云)。

问。本尊加持印言何等乎。答。印二手外缚(云云)薄草子云。合掌当心。即以二大指右押左交入掌。二头指并竖。余三指交作拳。然顶载之。三上三印(文)私云。此云合掌虽似相违实是同。余三指交作举者。外缚举故。与今印文无异也。薄草子印文。同常喜院十卷抄也。又理性院印言全同之。次真言出随军护法轨也。又薄草子出心印。二手内缚。二小二空出来去(善恶一切用云云)。

问。正散念诵何等乎。答。如次第出之。理性院云。佛眼大日毗沙门最胜太子吉祥大金一字。

供养