No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

常喜院十卷抄第二云。释八佛种子之一一字明放无量杂色光。射十方佛刹(文)宝云。射字今用指训也。日月光サスニハ用射字。以指指月用指字。众星射光。远至诸方速疾也。非今尊悲愿切。励威力赴利生道之速疾也(云云)。

享云。如射众星光者。谓众星虽光显形。日月出现时隐没无形。此菩萨结印诵明一切罪障怨敌魔缘消尽。速得悉地故为显也。延喜二十二年六月二日。于般若寺闻之。佛子宽空能成大染法者。宝云。行者得益速疾满足义也。

泽云。依上光照之力。能显本有理具佛性。以此义故。能成大染法欤。或云。染者爱染之义也。射众星故一切和顺。所以名成染法(云云)左下手持彼者。泽云。师云。持者加持之义。彼者烦恼怨敌也。又云。彼者自性所生之障。持者断证之义也。依持坏之欤。或云。彼者恶人之积也。或随所求事(云云)今宝云。彼者行者肝也。大师御文也(云云)。

劝修寺最秘习云。持皮者持所求人之人黄也。打势者以莲打人黄也。此心云。牛有牛黄。鹿有鹿黄。人有人黄。今得持所求人之人黄。而打伏之者。即成令彼人敬爱慈念我故(云云)大疏十云。人身中有黄所谓人黄。犊牛有黄色也。若得食者。能得极大成就。一日周游四域。随意所为皆得(文)(义释第十意同)但被云黄药也。又持彼手中书所祈事名。其次书吽摘枳吽弱娑嚩贺安置之也。所祈者谓某名某事(云云)心云。杂人黄力令所为随意。若不置所祈事名者。成就可迟。不乐何事故。今案事名时人黄令其事速疾成就(云云已上劝修寺说)里云。诸说中以根本无明为秘。诸事作障之无明持。何愿不成哉(云云)自性所生之障根本无明也。瑜祇经说之其定可用也。小野说人黄(云云)。

常喜院云。是随阿阇梨所欲所持五种三摩耶也。虽然今师说云。行者人王肉心肝也。不令夺生气持件人王给欤。是云王云黄同可知也。五古钩向彼手召罪义也。又莲如打势者。摧罪义也。书求事置彼手掌中。其上有人王有观想也。伏除无始之惑障。成就一切之悉地也。享云。故僧正云。彼者随所求梵字书可令持之(云云)。

或抄云。彼手作空手。随所求临其时以三昧耶置彼手成愿(云云)息灾用轮增益珠。调伏一古敬爱莲花钩召钩延命甲胄。世流布像令持人头。就斯有种种秘说(或抄云人头十字上有人王六粒宛如牛王云云)。

又或抄云。彼手令持如意宝珠。增长寿命令成就所求(云云)又为敬爱令持神心加我神心(云云)又广庆阇梨抄云。肉团人头日轮同可知也。能可心得。持神魂似日轮。实不日轮(云云)神日律师传云。彼人王也。仁和寺故大御室小野僧正问给仁黄答申给(云云)大师御持佛彼手奉而捧物慥可见。然者叶此意(已上)又有最秘传。大师御传也。更问。

供养