No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。正念诵何言。答。次第云五字明(云云)泽抄云。根本一字心。又说大根本明(云云)。

问。字轮观何等。答。本尊五字咒观之如次第图。泽抄第四吽。又重.字也。敬爱不可得。.字生不可得(云云)余三字义如今次第出。

问。今.字了义不可得依凭何。答。大师如意轮秘决有之。

问。散念诵本尊所用降三世咒有何由。答。降三世今法结界也。诸尊法皆结界明。本尊后用之。故薄草子本尊后用之。理性院宝心传如今次第也。宗命传云。佛眼大日本尊降三世八字孔雀炎魔天金刚吉祥破宿曜一切成就一字(私云。不用大金印如何)泽抄佛眼大日本尊(大根本三昧耶)八字降三一字(云云)。

问。护摩诸段印明如何。答。薄云。..(敬爱)部主(降三世)本尊段(自加持外五古印五字咒加持物同闻此咒)诸尊段。

问。今尊四法本誓中何。答。小集四法中敬爱本誓中天变所望出之。仁录四法中敬爱调伏举之。本誓中延寿福德天变所望举之。

问。师子冠口笼物事如何。答。经云。又彼取那摩置于狮子口(文)玄秘云。或云。阿尾舍卢迦恶人姓名。恶星等名也。是摧破义也(云云)或师云。不限调伏。又书坛越姓名可置之。但经又且出调伏一义欤。后义优也。金宝云。师说云。那摩此云人。谓檀越名也。若亦书调伏姓也。颇秘事(云云)享云。或传云。子冠调伏众恶。又表持者无畏欤。大僧都彼手后冷泉院御名梵字书令持。是调伏故也(云云)宝心记……………..。前大政大臣殿藤原(某)北政所(某)令伽陀耶(敬爱)..如此书之置师子口。后以五古印杵加持一百八反。….(云云)遍知院僧都(义范)北政所御所如上行之(云云)准此如上书之可行也。所愿可随事欤。

问。护摩本尊段烧莲花事如何。答。妙抄云。以红薄样若纸赤色染八叶莲花造本尊段烧之百八枚也。纸二帖许入(云云)或云。红薄样作莲叶。熏白檀丁子药种。次诵大咒烧供之。但一百枚诵一反。敬爱最秘也(云云)松桥僧都传云。护摩用红莲花萼百八。无之时用造作(云云)胜俱胝院相承传云。敬爱坛以红薄样造莲花百八枚。六枚乳木之次烧之(云云)享抄玄秘有此说。如此等事。皆如瑜祇经拾古抄记之。

问。付此尊如千手敬爱作法有之。答。有之。妙抄云。以红薄样造八叶莲花。五宝置上。其上鸳剑羽重置之。又以同薄样书小咒。..上书姓名并所求事覆之(…..姓名所求事..如此书也)敬爱法时用之秘说也。但护摩之时入箱坛中置之。又人形杵用之。以坚木可造。樫木尤吉也(云云)。

问。瑜祇爱染王品命业胎事如何。答。

报恩院御记云。命云。瑜祇经爱染王品云。若七曜后逼。命业胎等宿。画彼形那摩置于师子口。念诵一千八。速灭不复生(文)命业胎者。三九秘要法事也。或人以二月五日生属毕宿。即毕为命宿。以轸为业女为胎。

供养