No.2529 十八道口决 |
No.2529 十八道口决
字号: - o +

  次加持香水。印相如说文(矣)御口决云。先以右风空覆香器盖。次开水器盖置香器盖迹。即其手便取念珠母珠移左手。右手作小三古印(此印有四样。一空押风甲二押火甲。三押水甲。四押地甲。今依第四说也)口随诵明(用阿密利帝明)印向器方。不回直加持二十一反(加持者。印上下如打势也)左手左股上二三寸计举安之记数。次加持毕。先以右手左手珠母珠许引返。次以右手取散杖入水。先逆搅水诵.二十一反(观.字烧净尘垢矣)次顺搅水。诵.二十一反.字流出乳水矣)诵.时左手二十一反珠反记数(矣)次器端三度叩(不合拍子)胸程散杖未上持之。先顺三反回(观洒十方)次上下合三度许转(观洒自身并供具等)又水入。如是三度毕。散杖置本所。其手使可覆盖也。又晴时以左手覆开置。即其手便取杵及念珠移右手。杵端器方向加持如先。左手如先。次加持毕。珠引反如先。次左取散杖右杵取替入水。加持并散洒如先。散洒毕散杖又左杵取替。左可置覆盖(如前)私云。从东北角散之者。丑寅两部不二方故。真言以不二为本。故丑寅为始。生佛不二即身成佛表示也。后夜成道可思之寻云。洒水入香有何故乎。答。大师御释云。水有清净义无遍至义香无清净义有遍至义。二合故具遍净二义也(取意)。

  问云。胁机置水香珠次第如何。答。佛方为始。行者方为终。水香珠次第也。御口云。机正中正直可置之。然少シスチカヘテ置之。为易取散杖欤。

T79006301.GIF

  私云。水香珠次第。是定戒惠次第也。水香当定戒下注之。可知之。珠明记数故配惠也。广泽戒定惠次第置之(二次第所由更问)。

  次加持供物。御口决云。先卷珠置机右手作小三古印。逆顺各三反旋转。明逆顺各三反。明…….明也。左金拳安左胁。又晴时左乍持珠金拳安左腰。以右手杵脐上程逆顺加持之。重意云。顺从左回右逆翻之。又从右旋左云顺。逆反之。两说虽异。指端向上向下不同。实顺逆不可违(矣)但今依初说(矣)。

  次.字观。金刚合掌。御口决云。金掌有二。一十指初节交叉。二两掌平合如坚实合掌。今用初说(矣)。总论之有十二合掌(矣)十指交叉十法界圆融。十真如无碍义也。观中顶上心中坛中地下者。御口云。顶上.字下至无间。心中.字上至有顶。竖遍三界也。坛中地下.字横遍十方观之。又顶上身中正报身心坛中地下依报坛地也。

次净地(合掌)次观佛(合掌)观中犹如胡麻者。御口云。有二说。一各油遍胡麻中。喻遍空诸佛也。二遍空诸佛数多比胡麻也。故胜佛顶轨云。观虚空中。无数诸佛。犹如大地满成胡麻。不可称数(矣)(或形相微细ナルヲ比胡麻也。私云。初义大疏中出欤。彼云。如胡麻中油无空隙所云云。后义观自在仪轨出タリ。彼云。观空界遍满其中有。如来形大如胡麻相好周备文。又私云。加一义云。遍空诸佛○以上异本)又云。诵遍照明者私云。密严上人云。.字与.字是同大日种子也。故…..。与…..者。上下差别而已(矣)又历然见诸佛者。御口云。此流礼几世无汉音读之。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14