No.2530 野金口决钞 |
No.2530 野金口决钞
字号: - o +

次加持念珠。作法悉以十八道记中委注之但明及偈增加为异(文)。

 次本尊加持。但本尊加持云。羯磨加持者。用羯磨会印明故云尔欤。中间两度本尊。唯大日印明。不用百字加持也。

 次字轮观。御口云。先结弥陀定印。安结跏上。而口可诵 …..·…..·…..·…..。心月轮上顺逆安布之。次诸法本不生等(文)又.字诸法本不生等又遂月轮等。又我即地大本不生等之观想。或诵文观之。或偏观之。可依行者意乐也(文)。

 次本尊加持。如先。

 次百字加持。如先。

 御口云。或五部。或唯金刚部如前。又传云。总阏伽并前后本尊加持等。皆不用百字加持(文)。

 次佛母加持(如先)佛母者前佛眼也。

 次散念诵。遍智院御记云。成贤。

次佛眼(二十一反)大日(台藏百反)本尊(千反)金刚萨埵(百反)降三世(百反)大金刚轮(七反)一字(百反)(念诵次第。折珠作法等如十八道记文)。

 次八供养。可用三摩会印言。

 次摩尼供(如先)御口云。后供事供此无之。作法如十八道记(文)。

 次阏伽。如先。

 次神分。祈愿。御口云。此结愿作法也。非常时所用也。

 次后铃。里书云。此中后铃虽无本次第。此记及御披览时。以御自笔被加此毕。以此又可为相承口传欤。

次四智赞。如前。次普供养。三力。祈愿(如先)。

 次礼佛(如先)御口云。余流后供礼佛次后夜时用后夜偈。此流自行时不用之。

 次回向二种。如例。御口云。二种者所修功德等并五悔终段也。先取香吕金(一丁)(若无香吕时可取珠)唱所修功德等文。云回施法界回向无上大菩提至心回向之时。置香吕(或珠)作金掌可诵忏悔随喜等也。

次解界。大三昧耶。火院。网界。不动。降三世。墙界。地界。已上。各结印诵明。一度逆转。即解界意也。此中地结。结愿时计用之。

 次解三昧耶拳。御口云。外缚掌开当心引开一度。

 次解羯磨拳。如说文。言用师传(矣)。

 次拨遣。御口云。先右风空火三指以。若前供若后供。花取一房。花本插二中端。先唱伽陀。次诵明解缚。以右风空。取花投后供方也。委如十八道记(文)。

 次四佛加持。如先。

 次五佛灌顶。如先。

 次四佛系鬘。如先。

 次宝印。如印文。禅智亦复然者。二大又作宝形也。

次甲胄。如先。次结胄。如先。次舞仪拍掌(如先)。

次三部。如先。次被甲。如先。次普礼如先。

 次四礼。如先。御口云。结诵四礼印明毕取珠。少折金一打或取珠。金一打后折之。私云。自行并晴仪珠吕杵等取置次第。御记及私十八道记中委注。故今记中不具也。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11