No.2530 野金口决钞 |
No.2530 野金口决钞
字号: - o +

 次三部被甲。印相印处观念。如十八道记(文)。

 次加持香水。作法如十八道记(文)。

 次加持供物。御口云。举多说中。且用小三古印降三世明也。右手伸五指。地大掌方入立。水风手背方偃立。空向火立。作五古形。掌面向左膝末方。前上持当胸下脐上程。顺逆各三反旋转。明逆顺各一反御记云。凡此印中立中。地水风空如次立四角像五古印面向坛。逆顺加持诸供物也。各三反逆顺各明一反。御记云。先师云。凡结印时。其臂极忿。恶极身副见苦。吉程可相计。印上下可依印体欤。但上胸程下脐程也(云云)十八道记中虽载之。此御记要故重引之。于三宝院末流。专可宛终身之口实者也。

 次览字观(印相如印文)御口云。或初心人。或钝根者。诵之观之。若久习人。若利根者。离文观之。自下准之。谓五相成身道场观等类也。诵.字七反等者。御口传云。…可诵也。

 次净地(印观如说文)次净身(印观如说文)御口云。印四处真言各一反。自下准之。但明多印四处。或印五处。唯用一反。或如本尊加持等。又诵明三反毕。后印四处。佛母加持又尔也。问。印四五处次第如何。答。四处心额喉顶次第也。五处谓额右肩左肩心喉次第也。四五俱印少动印之。

 次净三业。文云。虚心合掌(文)。御口云。二掌诸指端合。少掌内令虚空也。

 次佛部心(如印文)止观十度者两手十指也。禅智者如次左右二空也。作拳者内缚拳也。

 次莲花部心(如印文)直竖禅度者。右空伸立也。

 次金刚部心(如印文)直竖智度者。左空伸立也。

 次后被甲(如印文)。止翼观翼者。如次左右两手也。御口云左印面向身。少动摇印身五处。明各一遍。

 次观佛(如印文)。

 次金刚起(如印文)御口云。檀惠相钩者钩结也。印三举者二风端三举也。明各一反。

 次本尊普礼。文云。印真言如前(文)前普礼印明也。

 次四礼。御口云。四佛皆合掌种子并印处等如次第(文)。

 次金刚持遍礼。金刚持大印者。前金刚部三昧耶印也。御口云。先结彼印。次解印。二手伸诸指各屈大指。横掌中。掌面仰。如垂带之势。次两掌相向。三度为舞仪。各伸大指。作金掌。置顶上(运心也)如是间明一反诵之。又御口云。伸诸轮印。皆屈大指。此流样也。与愿施无畏等皆尔也。自下准之。又仰云。垂带势有二说。一两掌从下向上。渐举掌屈体。如打悬物之势(文)一云。从上渐下。以两掌背。如押物之形也。二说中初说为胜(文)又仰云。金掌者先左掌少洼。次伸右掌。四指押左掌中左五指间右五指指入作金掌也。故僧正传也。御记云。此垂带二说。只无风情。二手掌向外向内垂下两样也。又此金掌口传。自舞仪移金掌之时作法也。无舞仪之时。必不可然也。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11