No.2530 野金口决钞 |
No.2530 野金口决钞
字号: - o +

 利。御口云。左如先右金拳。想把釼作切花叶势三度明三反。又仰云。故僧正传云。右手正作剑印切之(云云)此流专用后说(文)。

 因。如印文。御口云。顺逆转三度。明各一遍。

 语。如印文。御口云。语菩萨列三十七尊时。呼汉音乱护菩萨故。但举一尊时用日本声(文)。

 业。御口云。二金拳相向。各从大指舒心两颊。总相三度旋舞。作金掌置顶。明一反。

 护。御口云。二拳各伸。钩风向胸。三度缠结左右引之。明各一遍。

 牙。如印文。御口云。但少向外安口两边也。

 拳。如印文。御口云。但二拳指差合也。

 嬉。如印文。各面向下欤。

 鬘。御口云。二拳伸钩风当心。三度结之。诸轮伸散(大旨屈掌)。如从额顶后垂物之势。明一遍。

 歌。如印文。

 舞。御口云。伸两掌相向。三度施舞作金掌置顺明一遍。

 香。如印文。

 华。如印文。御口云。又并拳也。

 灯。御口云。二拳合面。二大并立如针也。

 涂。如印文一度涂之。

 四摄印。如前。

 贤劫十六尊。御口云。右金拳右乳下程仰。少向身安之。左又金拳仰。从左膝前至右膝前。四处各四度印之。明各一反。两足结跏地轮四处分配。拳背印之。一处各四印四诵。十六度十六遍。以十六印诵运心。回坛四面观念(矣)。

 二十天。御口云。如前印。从右膝前。至左膝前。四处各五印五诵。合二十度二十遍也。亦回坛四方。观想如先。前长.字。今短.字也。又前从行者至诸佛次第。今从诸佛向众生次第也。私云。十六尊内陈。二十天外陈旋之欤。

 次三昧耶会(御口云。此会皆以外缚为印母也。故下但云缚者外缚也)。

总印明(如说文)大日。如印文。阿閦(如印文当心)。

宝生。如印文当额。无量。如印文当喉。不空如印文当顶。

 四。波罗蜜。印相如四佛印。

 萨。如印文各五古印也。

 王。如印文。御口云。进力端不着也。

 爱。御口云。前印钩交者。进力交立。右押左也。

 喜。如印文。御口云。二度弹指明各一反。

 宝。如印文。

 光。如印文。御口云。三度施转。明各一反。

 幢。文云。前二亦不改。中指入縳。余四指集立如幢(文)。御口云。前二亦不改者。前印大头不改也。前印既不改。今亦不改故云亦不改也。中指入缚者。今依外缚也。余四指等者。二水地合立也。

 笑。如印文。

 法。御口云。外缚二风莲叶二大并立也(或二大作缚也)。

 利。如印文外缚也。

 因。文云。忍愿复入缚。四竖五竖交(文)。御口云。四者二水也。五者二地也。谓外缚二水合立。二地交立也。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11