No.2531 野胎口决钞 |
No.2531 野胎口决钞
字号: - o +

 缚斯仙。水中。阿趺哩仙。风中。

 尾哩瞿仙。火中。骄答摩仙。水中。

 蘖㗚伽仙。地水。

 御记云。五仙印皆手持样如火天后(文)。

 增长天。如印文。御记云。指皆钩青龙轨不见。余轨又不说也(文)御口云。但皆二掌交腕。而二火钩结也。

 阎魔王。坛荼印(印相如印文)即人头幢也。

 死王。音印(御自笔)疏云。黑夜神(云云)。凡死王后妃名相互(长庆次第可见)玄法乱脱轨云。死王亦名后(云云)。

 御口云。炎魔后死王一体异名也。或云。焰魔王变身也。疏十云。此是阎罗明王也(文)。

 焰魔后。如印文。御口云。右五轮覆垂空入内如铃。但少振之(广泽振之)右腰。经云。焰魔铎印(文)。疏云。阎罗后印也。经疏印相如今次第。或记云。后胜妃劣也。不登后云妃也(御自笔记云。口云后正妻妃妾也)。

 焰魔七母。如印文。御记云。从左下右打三度。明各一遍。疏十云。阎罗七母七姊妹(文)。

 暗夜神。如印文。御口云。向右。私云。指端前上持之欤。疏云。黑夜天是阎罗王后也(文)。

 奉教宦(深沙太王太仙府军)普印。

 拏吉尼。如印文。御口云。定掌稍洼当颐下。仰横如舌少出作触势也。右腰。经云。申定手覆面门。尔嚩贺触之(文)。

 金翅鸟王。如印文。御记云。八指摇动如鸟飞势(文)。御口云。向坛前上持之三度动。明各一遍。

 诸人普世明。如前。

 已上自东南角西行南方了。

 罗刹主。如印文。如剑印。御记云。应向外欤。私云。或向右欤。

 罗刹斯。如印文。将兄。普印。

 罗刹众。普印。

 广目天。如印文。二掌背二腕交二风钩结也。

 水天。如印文。

 难陀拔难陀。如印文。御口云。先结兄印。诵归命难陀。次结弟印。诵钵难娜等句也。弟印又惠掌五轮仰伸也。此二印似梵天印。

 诸龙。如印文。御记云。似金翅鸟印是九头龙印也(文)。御口云。腹行者顺转也。

 地神。如印文。

 妙音天。如印文。御记云。惠手风空相捻余三指散舒于定掌上如引琴(云云)。御口云。定掌伸五指拟五弦。惠手三运动。明各一遍。经云。仰定手左齐轮。智手空风相捻向身运动(文)。疏云。如弹弦形(文)。

 那罗延天。如印文。御口云。向左三昧手者左手也。故经云。如前轮印以定手作之(文)右腰。

 那罗延后。如印文。加者绞也。右腰。

 月天。如印文。御记云。同梵天印。但想白莲印立也(文)。私云。梵天印空水端捻。异今印欤。又广泽次第定手莲(文)。梵天月天俱伸五指。观白莲为异。又经云。定手作莲花相。是梵天印(文)梵天印因作洁白观。是月天印(文)。疏云。一如梵天无异。但想有白兔为异(文)。故知御记意同经疏。违今次第二天印。又同此次第前梵天印。依凭安在乎。御口云。用今印相但记中同梵天印者。似前梵天印故云尔也。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14