No.2531 野胎口决钞 |
No.2531 野胎口决钞
字号: - o +

 四方四大护。

 南门(金刚无胜大护)如印文。但虚合也。种子.。

东门(无畏结护)如印文种子.。

 北门(坏诸怖大护)如印文种子.。

 西门(难降大护)如印文。种子.。

 御口云。已上四大护各第二略真言用也(大咒不用也)。

 但归命句下真言初。各种子加诵之也。

 无能胜。如印文。印持样如先无能胜。御口云。印垂下如。先大指屈掌欤。二无能胜同异可决之。疏云。右手风空捻火垂屈地水正竖。左手伸五指向外(取意)。

 相向守护。如印文。御口云。从左肩至心前。如打势三度明一遍。

 不动尊心。御口云。右作剑印。逆顺旋转各三度。明各一遍合六遍。左拳腰。

 涂香。如印文。花鬘。如印文。

 焚香。如印文。饮食。钵印(印相如十八道记矣)。

 灯明。如印文。口传如十八道记(矣)。

 虚空藏转明妃。如印文。御口云。是胎藏普供养印明也。

 事供。御记云。作法如金界。但加持不动(文)。

御口云。加持剑印一字明如前。阿伽但供养明.如金界也。

 赞心略(金掌)偈(同印)御口云。三仰启谢云句不诵之。

 普供养(转明妃印明也)三力。小祈愿(在别御自笔也)。

 礼佛。御口云。自赞至礼佛同。金掌唱之。

已上如来身会也。

 入佛三昧耶。法界生。转法轮(已上三印言如前)。

 大惠刀。如印文。

 大法螺。如印文。御记云。委事如身密口决(文)。彼口决云。虚合二空各押火侧。风各绞自空背合甲。口云。吹不吹二说。经及摄大轨异今说。义释似今传(文)御口云。不吹为吉也。

 莲花座。八叶印。金刚惠。外五古印。

 如来顶。如印文。

 如来顶相。如印文。御记云。不取袈裟也(文)右拳面向左欤。左拳安腰。

 毫相藏。如印文。御记云。惠大指置眉间。左手从此取袈裟也(文)。御口云。取袈裟有两说。谓先以右手取袈裟二角(威仪方也)如自左腕下缠之。令移定手。少二角出。从风空间拳面向身。安左乳下也。又说云。如先二角结目以大指押之。大指两边出如狗耳。前说为胜也。

 大钵。如印文。御口云。前取袈裟手印仰伸当脐。以右拳印仰伸重上。二大端拄而如法界定印(袈裟两掌间隔之)。

 施无畏。如印文。里书云。与愿膝与手之间。一二寸许有隙。但当膝。有之如宝生印是也。

 与满愿。如印文。已上二印右无畏向外。与愿置膝上仰垂。俱屈大横掌。左俱如毫相印。

 悲生眼。如印文。御记云。但从此不取袈裟也(文)。御口云。右手向眼先当右目右方转。次当左目印左方转。明一遍印形表金[釒*毘]也。

 如来索。如印文。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14