No.2531 野胎口决钞 |
No.2531 野胎口决钞
字号: - o +

  百光遍照王(印相如印文。但依御记引上用之)。

  御口云。金掌深叉置顶上。时摇动十指即百光也。一指百中十数也。故置十指观百也。指即光明也。摇动者谓诵.时。上下动。又..等又动。布字次第如次第释。顶上为中央。从内渐外。顺旋布字(随诵而想旋字)故大日经疏第十四云。然此字轮最中置此真言王。次外一轮有十二字。谓从伊至奥。次外轮于百字。先从.等二十五字。次.等二十五。次.等二十五。次.等二十五。次此中誐若拏那磨等五字是大空点。遍一切处故同布列也(又别解释云。此五字在别外十二字同圆布之更问云云)问。何故违次第百光王安此乎。答。御口云。三部四处轮身光。百光头光故。续彼置之也。私推云。八印四佛四菩萨也。百光王大日故安四佛前欤。故次第云。即大日如来(文)。又疏云。此真言即是一切法自在牟尼。此即毗卢遮那别名也(文)。同钞云。百光遍照王即大日如来也(文)。私云。推尤可然。但犹可案欤。其故大月八印次。既满足一切智智。并无所不至之两种在之。是则先为德以八法身列。次为王大日举也。本次第即大日如来者。总非指百光。指中央之一字欤。故件文云。一百字是其百光也。阿字处中央位是王也。即大日如来也(文)。次文云。伊等十二字是如来举身光也(文)仍身光头光相续之义犹可顺文欤。疏文大日如来举身光。即是牟尼云欤。犹可案欤。图别有之。

  秘密八印。

  大威德生(宝幢)如印文。御记云。当额云(文)。

御口云。莲合二火端微开。今不然也。

  金刚不坏(开敷花)如印文。御记云。右耳上(文)。御口云。在空上者风空端拄捻也。非置甲上也。开敷莲者八叶印也。

  万德庄严(鼓音)如印文。御记云。左耳上小指合甲也(文)。御口云。入满月轮者入掌中也。

  一切支分生(普贤菩萨)如印文。御记云。入佛三昧耶印也。

  世尊陀罗尼(观自在)如印文。御记云。火背合甲也(文)。

  文殊师利法住。如印文。御记云。合掌开火风也(文)。

迅疾持弥勒。如印文。御记云(逆顺各三转矣)御口云。但逆仰左手。平转顺反仰右手。转明逆顺各一反御口云。已上八叶(文)疏第十七(秘密八印品云)第一东方宝幢佛。第二南方开敷花王佛。第三西方阿弥陀佛。第四北方天鼓雷音佛。第五东南方普贤菩萨。第六西南方文殊师利菩萨。第七西北方。弥勒菩萨。第八东北方观自在菩萨。当知此八印皆毗卢舍那印也(文)三菩萨相违如何(疏印言次第如今烈文)。

满足一切智智。如印文。遍法界无所不至御记云。大惠刀印(文)私云如先。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14