No.2531 野胎口决钞 |
No.2531 野胎口决钞
字号: - o +

 已上五天子始从东北角西行。

 伊舍那。如印文。御记云。定拳舒风火轮。屈风背火亦屈(文)。劝修寺记云。火风空三指屈立也(文)于次第印文有二意。当流意竖火。而风空屈背读之。余流竖火风空。而屈背可训欤。私云。诸步多用主印。又云。左拳立火轮(文)定知不屈火也。故御记为正(矣)。御口云。三指离立如三戟也。里云。余流训尤可尔。可顺之欤。但诸步多事不可然欤。文云。主者伊舍那也。又左拳立火轮(云云)。此有二说。一用主印。一左拳立火轮也(右安腰欤)然主印非立火轮文欤如何。又字可思之欤。

 诸步多。疏十云。此是夜叉之类也(文)。御记云。用主印也(文)青龙轨注云。先同印也。先印者伊舍那(矣)。

 帝释天。如印文。

 持国天。如印文。御记云。右手内(文)。

 日天子。如印文。御记云。二水合甲也(文)。

御口云。广泽二掌并仰(二地相付)二水合侧。二空离而押之。车形也。今流不尔。二空并屈押各水侧也。私云。经云。以定惠手显现合掌。屈空轮置水侧。是日天子舆辂印(文)。疏云。显现合掌(文)。经疏文顺广泽印欤。

 摩利支。如印文。御口云。虚掌者四指浅握。以空腹押风甲。而拳内令虚空。惠伸五指少洼覆彼也。在日天子前等者。御口云。虽有日天子前。日天子等不能见也(为言)。

或口云。此天本在日天子前。故宝瓶被映日光。故天眼不能见也(为言)。更有秘决不能记。

 七曜九执十二宫神。如印文。御记云。合掌二空令离立(文)。御口云。虚合二掌间少博。二大离风并立也。疏云。合掌二空亦并。而极磔之。与余指相离(文)。

 大梵天王。如印文。空持水者以空端捻水甲侧也。前后仿之。三指伸散向外右腰。

 乾闼婆王。如印文。

 诸阿修罗。如印文。御口云。左掌仰少洼横胸前。右如印文向左掌持之(风加空者风绞空也)疏云。右印覆临左手上(取意)。

 摩睺罗伽。普印。诸紧那罗。普印。

 诸人。普印。普世明妃。普印。

 已上自东北角南行东方了。

 火天。如印文。御记云。但右向外施无畏风屈召三度。御口云。左仰当心明各一遍。

 火天后。如印文。御记云。第一文者下也。手少向外也(文)。御口云。此天子及下五仙。皆左如火印。即不改持之。问。此下六印左拳安腰。故法皇次第。五仙印皆左拳安腰。何今用火天印乎。答。相承口传仰信。以余流勿令疑(矣)。故疏中释真言行者具诸相云。一外相支分无阙。二内相如佛教敕不敢违逆(佛敕者师教也)疏家既云佛敕。定知不可生疑惑也。何况法皇次第。火天印又左拳安腰。今既不尔故。自下六印左如火天也。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14