No.2532 护摩口决 |
No.2532 护摩口决
字号: - o +

 次结火天印印身四处(文)印相如印文。明三反。

 次取念珠诵火天小咒百遍。

 御口云。右手取直左腕珠。念诵如常。百反络折珠祈请。又朱付云。或念诵之间。供物等取置之(文)此亦同故僧正之道也(前后朱付又尔也)。虽然此说是劣。念诵毕可取置供物(矣)。

 次丸香散香等取置炉傍。供物取置次第如记。

 御口云。但撤铃杵之次(一古犹在盘)朱付次取茅草指环。贯右无名指(文)此茅草指环者。以茅作轮缠纸入置自涂香器。到此处取彼贯右无名指也。然近来不用之。

 问。近来不用彼事如何。答。御口云。白川院御时。成就院宽助僧正御修法勤仕之。爰至茅草指环之处。院御览彼宽助切手欤(云云)依之其后小野广泽两流不用之(御自笔云。劝修寺石山等流。于今用之欤)。

 次右手取三古移持左手。乃至护摩终不置之(御自笔云。三古此处始取持之也)。

 次右手。取二十一枝乳木。移左手。右解结绪投炉中。次又右取乳木置金刚盘上(本炉方。末行者方)。

 次右手取箸。坛木一支挑之置炉底(末佛方。是付松为令不落之故)。

 次四支四度挑作井。本末置次第如图(矣)次上六支置之。六支两度挑之(每度三支)但自行时。以右手取坛木移置左手。次取箸挑之积(御自笔云。是只为令积安用否任意文)。

 次以松就火。御记云。以箸续松挑。右灯明火着右方差入薪木下。

 次以扇扇火。御记云。想扇上有.字变成风轮(七反扇之)。

 御口云。明各一反。扇平持之。或傍持之。可随宜欤。

 问。扇火意如何。答。遍照记云。以一切智智猛火。令发炽然之炎(文)。

 里书云。尊胜轨下云。着火之法。必不得口吹要取净处火。随法而用。或以扇扇之(文)。

 次洒净洒薪上(三度)御口云。明各一反。次以三古加持炉薪(用枳哩枳哩咒)御口云。右手取左杵加持三反。明各一反。

 次自观。结定印观。御口云。定印者弥陀定印也。自下准之。左手乍杵持作定印也观想如记。

 次劝请火天。投花诵明结印。观想皆如记(文)御口云。取房花投炉中。是则为召请火天于炉中。先设座之义也。或抄云。天等荷叶座故。取房花移左。右手折一叶可投欤。未必然可依观心也。

 问。火天行相如何。答。大日经云。及我成菩提时。方了火之自性及彼方便作业等。所谓火之自性者。即是如来智光也。此智光者。即….别名。即以此尊而表此智(文)(千心所引)同疏二十云。然此火神即名为智。其相端严。以圆光焰鬘而自围绕。处此光中。寂然正受三昧。由此三昧故。智性满足。此智光者。即是毗卢遮那之别名也(文)。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12