No.2532 护摩口决 |
No.2532 护摩口决
字号: - o +

 问。广泽拳面并乳木本向火投之。此说顺或记意。故彼记中云。本末揾苏本向火投之(文)。如何答。小野僧正记云。取乳木三支。左右头揾苏。末向火投火中(文)。私云。两说既水火。今流横投之。通兼本末(文)御自笔云。此本末并投样。诸流各各异说繁多也。不可守株(云云)。

 问。乳木揾苏意如何。答。遍照记云。揾苏者断烦恼之义也(文)。

 问。同云俱生执气之苏油(文)相违如何。答。私云。油有二用。一染物之用。喻习气。二令烧物之用。类断惑欤。或断烦恼义者。所断烦恼故云尔欤。

 御自笔云。相承口决云。乳木与苏油。即烦恼与习气也。以智火烧之。而薪(乳木即又薪也)之外无火。薪之全体即智火也。令增盛此火苏油也。苏油是所知障也。是即习气也。断所知障令增盛智火之义。可思之。苏油之外无火。苏油之全体即火也。苏油全体既智火也。是则烦恼即菩提。生死即涅槃也。此义甚深也(云云)大乘通途之义云。若无烦恼者。不可有菩提。依烦恼得菩提也。烦恼即菩提。全体是不二也。依薪油有火。薪油智火之全体是不二也。始可观木油饭谷等之供具。皆是供佛之支分也。次可观此众物即是一一烦恼业障之体也。后可观此烦恼之全体即智火。何咒令增盛智火。即烦恼习气之苏油也。更不可怖畏烦恼(云云)是则护摩甚秘之大意也(云云)次下所注之小野僧正之义可思之(矣)。

 次饭(小杓三度)御口云。右手取小杓。酌饭入炉中也。三度毕置杓安(矣)。

 次五谷(小杓三度)御口云。作法准饭(文)。

 次切花(三度)御口云。三度别取投之。

 次丸香(三丸)御口云。一度取三丸三度投之。广泽别取。

 次散香(三度)御口云。准切花。

 次苏油(大杓一度小杓一度)御口云。大杓一度。准前用大杓法。必小杓酌入之故。小杓合四度欤。

 已上观咒启白准涂香(文)。

 御口云。观咒全同涂香。启白各改第二句。谓饭食妙供散花妙供(切花也)等也。余如文改之。又已上诸供时。杵及珠左手持之。

 问。饭谷表何义乎。答。遍照记云。所以谷五种者。示五种烦恼。所谓贪嗔痴慢疑也。饭五谷之主总烦恼故别用。初用饭总。后用五谷别也(文)小野僧正记云。饭是总摄烦恼。五谷者贪嗔痴慢疑等也。是最秘密也。辄不可他见。初观供养。表承仕诸佛之义也。后观业烦恼。显依修行断烦恼之义也。是精进门之意也(文)。又云。饭五谷等。皆是世间荣乐之备也。即一切烦恼戏论之体也。为断如是烦恼戏论。以此等供奉诸佛菩萨圣天等(文)。

 问。花丸散如何。答遍知院记云。花戏论烦恼。丸香总集烦恼也。散香微细烦恼也(云云)。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12