No.2533 金界发惠抄 |
No.2533 金界发惠抄
字号: - o +

  次入智。生起云。既开心门故。次召智(云云)。千手轨此印名金刚遍入印。略出经云。金刚召入契。观自在王轨云。入智字印。瑜伽莲花部念诵法云入智印也。召无漏智入于藏识中。同本仪。略出经云。又想面前婀字遍照光明。为生菩提心具大智。故令入己心殿中(文)石山次第云。师口云。以其二头指。取前观月轮中.字安自心满月轮中也.想取字时。小开取讫跓相。即顶上印散也(云云)。广泽次第云。前一肘间有八叶莲台。其上有恶字。色如珂与雪。悟了智慧一切通明(其字狭印置心莲云云)略出经云。即得金刚召入智。此智慧能了过去未来现在一切所作事业。皆悉悟解。未曾闻百千般契经其文字义皆得解脱(云云)法皇次第一切通明者。此经意欤。由结此印下。千手轨文也。从正文云皆得顺伏加持不散(文)石山同之。

  次合智。生起云。既召入无漏智。何令散去。故次闭心殿门(文)千手轨合智印。名金刚拳三昧耶印也。瑜伽莲部念诵法云。开心门印三摩地。仪轨云。如来坚固拳印。略出经云。以婀字置于心中者。以鑁字当闭心殿门户。此密语是一切如来金刚身证(文)私云。.字真言终字欤。法皇次第云。金刚缚两空立。二风封闭心门(云云)。此以印闭也。义决云。金刚拳者。佛坚智相也。以佛坚智持于法身印智菩提。能令成就坚牢德藏。故名封闭心殿(云云)。

  次普贤三昧耶。生起云。无漏惠既入我心。当观我身变成普贤。故次结普贤印(文)。自开心至今普贤三昧耶本性中。无示其名(矣)千手轨云。三昧耶印金刚王轨云。普贤三摩耶印也。自身成普贤等者。本轨文也。千手轨云。则观自身等同金刚萨埵。处在月轮。又想观金刚萨埵在身前。如镜中影像。与身相对等无有异(文)。对受记云珍和上说中云。身前观普贤。我身亦同普贤也。其言中三昧耶三字。约佛法僧。亦三部。亦三身萨怛鑁(三合)一字我入入我义也。记者私云。以三昧耶约三三法。出大日经三三昧耶品(云云)珍和上说前观普贤。异今文欤。注加持四处者。出惠运记。今同普贤故。殊用加持欤。

  次极喜三昧耶。生起云。既成普贤菩萨故。次以大悲箭射破厌离菩提心(文)本记云大誓真实契又云极喜三昧耶。理趣印。如意轮轨云。观喜三昧耶印也。大悲箭者。对受记云珍和上云。印中二空是弓。二火是箭(云云)厌离心者。桧尾记云。厌离心者。是厌生死乐涅槃心(文)兴记云。其厌离心为菩提敌。其大悲箭如射怨箭。故云大悲箭(文)问。厌求是菩萨之用心修行之轨则也。故起信论中。地前菩萨以厌求心趣向佛道(云云)。

  尔何。答。厌求有大小。今舍二乘厌离心也。故下结法轮二乘种云厌离。依之唯识论中云下乘般涅槃障。起信又以二种法执为对治邪执。但意熏文不违大悲厌求故无违。况彼犹十地位舍彼。云不念生死不取涅槃乎。兴记中。以此极喜三昧耶。为通达位。名极喜地也。自合起信论文。极喜三昧耶者。桧尾记云。极喜三昧耶者。是由作是印。诵真言。入法界定也。诸佛从定出加被行者。如来喜乐。行者亦舍厌离心欢喜。故名极喜。三昧耶者。平等义。本誓义。惊觉义也。除障之义也(文)。今次第下文意同此也。但次第虽不出行者欢喜。意可存欤。三昧耶四义者。平等本誓等也。今次第由此以下文同此意欤。

供养