No.2533 金界发惠抄 |
No.2533 金界发惠抄
字号: - o +

  御口决云。经轨口决不同中。以相承口传可依凭也(云云)况余仪轨说分明也。大师释云。秘藏奥旨不贵得文。有以心传心(云云)私助云。五大虚空藏轨·大疏等中。可依师口之义有之。况复理趣会轨云。缚印仰置跏趺上进力有竖双合。禅智相跓押进力(云云)准此文者。今轨文欲明妙观察智印云。金刚缚仰安于脐下欤。所出真言既妙观察智言。岂不尔乎(但此言本轨无之。千手轨出。彼轨结妙观察智印诵此言也)问。御作次第云。等持印外缚当前(文)答。御作无尽藏次第云。次妙观察智(弥陀定印云云)又御仪轨云。次等持印结羯磨印(定印也云云)又御作仪轨云。次等持印结羯磨印(定印也)当心(文)大师御意又二仪俱存欤。此下五相成身观也。本轨云。运心诸有情月上如来威速成如普贤(文)问。月上如来者。何佛耶、答。石山云。诸有情皆有月轮如来性。由我修三密之力。速显现彼月轮。令证大日如来位也(文)广泽法皇次第云。普贤大士。昔于月上如来所。发菩提心。故令一切有情如是(文)私云。取仪轨文二师大异。广泽意。月上如来者。已成佛如来。普贤是修因之。菩萨也。普贤大士于月上佛所发心。故云如来威也。石次意。一切有情本有心月轮佛故。依本觉佛力今证大日如来。故云月上如来威速成如普贤也。普贤者。大日如来也。又二卷次第云。普贤者。是大普贤地。是自性法身也(文)速成如普贤文顺石山释(矣)但法皇意令一切众生发心。如普贤大士也(为意)然桧尾记同石山(矣)御作次第同广泽也。且于今文料间非一。觉超僧都成身记云。大分为二。初明方便。从应结跏至真实智五行偈。明阿娑颇那伽三摩地是也。次明正观。从即观于空中迄。成本尊真言。明五相是也就初为三。一调身。初一行三句是。二调息。次一句是也。后明定中观相。后三行是也(文)此意即观于空中已下。正为五相文。以前为五相方便也。又玄胎五相记云。今就此观文有九段。一数息观。二无识身观。三定中普礼。四通达菩提心。五修菩提心。六成金刚心。七证金刚身。八佛身圆满。九诸佛加持(文)此记意初一颂明入定印。端身下三句为数息观也。谛观下三行为无识身观也。行者下为通达心。自下又如次第(矣)。

  安然菩提心义第四云。先修调心入定及观十喻。不须更修阿婆颇那伽法。次诸佛惊觉。次定中礼佛。次请示行处。次教观自心。次授彻心明。次已见满月。次发菩提心。次心坚固明。次月观莲花及我为莲花。次身为本尊。次诸佛加持(文)此意以谛观诸法性等文。为十喻观。不为无识身观也。石山二卷次第云。先数息观(将入妙观察智定初静心方便也云云)运心诸有情(乃至)止息令微细(云云)用弥陀定印。妙观察智真言曰(巳下至诸佛加持印十真言也云云)三摩(引)地跋娜铭(二合)纥哩(二合引入)次入阿婆颇那伽三昧。谛观诸法性(乃至)普礼真言曰(出真言也)次通达本心(云云)今次第同石山次第并玄昭记。石山四卷次第。妙观察智印言。出数息观轨文前。但彼次第但释轨文无配数息观。今次第数息观文。次即得如来不动智者。寂灭平等智欤。安然释未判何文。若请示行处至也。见满月可属通达心欤。唯愿诸如来等文欤。又或金刚界次第(未知作者)身心不动摇下为通达心也。又玄昭下释云。次空中诸如来(乃至)。

供养