No.2533 金界发惠抄 |
No.2533 金界发惠抄
字号: - o +

  次诸佛加持(天台云诸佛加持印。石山二卷次第云金刚心。又本云金刚三昧)石山二卷次第云。次金刚心(亦云诸佛加持)以证心清净自见身为佛。众相皆圆满。即证萨婆若。定中遍礼佛。愿加持坚固一切诸佛。闻金刚界言已尽入金刚界中。便说金刚心(出真言)御口决云。诸佛加持五相摄不摄二义(云云)。

  二卷次第摄五相欤。今次第注云。自妙观察智至于诸佛加持。可用同印(云云)此又摄五相欤。大师金界轨云。结妙观察智印入定。定中普礼(三反)次通达菩萨心。次发菩提心。次成菩萨想。次证金刚身。次本尊圆满。次诸佛加持。以上五相成身观(文)玄昭记中引轨文定中返礼佛等。为诸佛加持也。此文上即证萨婆若下首着五佛冠。住于拳印。直有大月轮。坐白莲花座之文有之。此释摄五相欤。石山四卷次第不出诸佛加持。觉超记意五相不摄欤。释名中不出彼。又云诸佛加持等五真言。属四佛加持。为大日加持欤。故慈觉大师释云。大日总摄诸尊。故云诸如来加持。初明诸如来加持者。是大日加持也。次四佛加持者。是四方四佛加持也(文)此次石山四卷次第出顶相发髺宝冠毫相四个印言(矣)。但二卷次第不用四个印言。又次第有之。广泽法皇次第·御作次第等有此印言。广泽乌瑟尾螺髺毫相宝冠(云云)御作次第第三云相好藏余同。又御作仪轨如今次第不用四个印言。天台次第又不用之。本仪轨不出之。

金刚界发惠抄中

   释赖瑜记

  次四佛加持。生起云。既成佛已故。次五佛加持(文)本轨云。次结四如来三昧耶印契(文以下全同)此四佛加持印。本轨中但总云三昧耶印。出印言处具不出印相。石山次第云。今依师说各注也(云云)今印相又同彼。然其文异(矣)此四佛加持。是二经中但略出经具出印言矣。问。前五相成身既成佛。何今用四佛加持耶。答。兴记云。此第三明四智具足也。谓不动印显具大圆镜智。宝生·平等·弥陀·妙观。不空·成事如次配释(文)御口决云。虽依五相观唱成佛轨则。犹未决定。今以四佛加持印言印四处时。成佛义决定故。更用四佛加持。例如彼五相成身。让付宝藏。此四佛加持后授得印钥也(云云)问。若尔何不用五佛加持耶。答。全总作别故。用四佛加持。自成大日加持也以四佛印心额喉顶。其身总成毗卢遮那法界身故。若总别各别印。如时处仪轨也。诸轨中印心额口顶。如次成大圆平等妙观成事。印总身成法界智(取意)或又以诸佛加持为大日加持也。其旨如先辨(矣)生起即此意。故云次五佛加持也。

  次五佛灌顶。生起云。加持已讫故。次五佛授灌顶(文)本仪轨云。既已加持身。次应授灌顶。五如来印契各如三昧耶(自下全同)此五佛灌顶印言印处。又在略出经中。但遍照尊印言四佛系鬘后举之。彼经云。如上所说灌顶鬘。中间于顶上。应置一切如来金刚自在契(云云)(具出印言)此经既云灌顶鬘中间。此印言似属系鬘。可云五佛系鬘欤。然出言云。唵萨婆怛他揭多鼻三菩提跋折罗阿毗诜遮摩含鑁(乎云云)诸经鬘言皆加么隶句。本轨云摩罗。今既无此句。如本轨。可属灌顶文也。问。四佛加持既印可成佛。何更用五佛灌顶乎。答。兴记云。问。四佛既显四智。何劳此(文)亦显四智答。前文但显四智具足。更无余义。今此文中显于五法摄三身义。所望全殊。重显无异(文)(大日自性身即真如摄。不动自受用圆镜智摄。宝生他受用平等智摄。不空变化身成事智摄。无量说法用妙观察智摄)。

供养