No.2533 金界发惠抄 |
No.2533 金界发惠抄
字号: - o +

  私案。以四佛加持。印决自身成佛义毕。五佛灌顶。是着五佛宝冠之义欤。后四佛系鬘为宝冠庄严之义欤。故略出经说五佛灌顶四佛系鬘已云。次想自身以为一切如来宝冠庄严(已上文)此经宝冠者。五佛灌顶庄严者。四佛系鬘欤。所以经中四佛系鬘皆云应以所成鬘系自头上(云云)可思之。又五佛灌顶安头上五方。此又宝冠五佛座位欤。常宝冠正面安五佛。中川成身院本尊宝冠四方安四佛。大日正面阿閦上安之。是即安五方义欤。

  次四佛系鬘。生起云。灌顶已毕故。次授四佛鬘(文)本记云。于灌顶后应系如来鬘(自下全同)略出经又四佛印文各别说之。兴记云四智心品体相难知。故云系鬘。又云垂带。皆是表示其相义也(文)三结于顶后者。本轨文也。御口决云。结四佛印诵明毕。各分印作拳。伸风指三度萦。伸五指从顶后向前垂下也(云云)理性院用此次第。四佛印各结分二羽如垂带。各三度也。无作拳萦仪(文)广泽四佛印各结印。开二羽各一度悬之。故广泽云。上额分羽结顶后。如垂下势(文)石山二卷次第云。师说云。皆印等同前。但各当额三萦已。舒五指末向身。如垂带垂下当心。合掌顶散(云云)(八次又同之)师师相承口决明白欤。惠运记举口决。同石山传也。但今御口决作金掌散顶无之。石山传等伸风指无之。可寻决(矣)。

  次甲胄。生起云。四佛鬘既得具足。今当被大誓甲胄。故次被甲(文)顺和名云。甲(夜吕比似鳞甲故一名铠)胄(加不都)玉篇云。铠(口代切甲也)錍(右押切)兴记云。上来五段于无分别后得智位。缘观正智证真如时。所证得法。自下第二明有分别得智大悲门也(文)(上来五段者。佛身圆满。已下分五门也)二羽虚心合掌等者。本轨中不出甲胄印。石山次第口决云(云云)口决者。桧尾口决欤。惠运说。又戴彼口决(矣)应作是思惟等者。愿于已下八句同本轨文。但彼云。次于诸有情也。兴记云。谓诸如来本愿力故。从本定中击发大悲。为化有情出后得门。以智方便后更示现发心修行种种事业。无始无终生死之中。恒被大悲弘誓甲胄。成就有情。净佛国土。降伏魔军。示现成觉。说法利生。满足本愿。有情无尽。大悲罔穷。此方唱灭。他界示生。大悲誓心名为甲胄。与生死战拔济有情。如将被甲破敌利群(矣)私案。今次第我已成正觉者。指前五相成佛等自证成道也。次下言降伏诸天摩成最正觉故者。化他成道也。大日经宗菩萨实义。成佛外迹。又可同之。又惠运记云。文云。为净佛国土者。是自心界名为佛国土。净自心之妄执。显自心曼荼罗。故云净佛国土也(文)此文后成最正觉文云明自利成佛欤。

供养