No.2533 金界发惠抄 |
No.2533 金界发惠抄
字号: - o +

  次见智身生起云。依之印力(现智身印也)普贤现前。行者与普贤身一体无二故。次见智身(文)本轨云。次结见智身印契。如前相(自下全同)今此现见二个印言出教王经中。兴记云。前现智身观现智用。此见智身智见智用。故云见也。谓既知见平等性智大悲之用。具足我身故。云应观于自身(云云)此又约智用未云人体也。桧尾口决云。次应观于自身者。自身是以自性理。成立五相成身佛讫。是自性法身也。今行者前所观智法身故。为令理智无二。见行者前所观佛。召入于自身也(文)又无尽庄严次第(御作)云。从五相成身至于金刚拍。名为理法身。注云。成者此觉悟之义。即身成佛之义。有此理法身既出现。所以智法身亦可出现。是故名现智身。智法身既出现。可见其体。此故名见智法身。彼智身既自身也。故名为智法身。成理之发智名智法身。智之下显理。名理法身。所以理智二身无二平等也。譬如珠。珠即体云理。珠光云智(文)(五重结护同之)。

  大师御意行者自身即自性理故。前五相成身证得自性理法身已。今行者前所观。是智法身(自受用也。现智身也)为令理智无二平等故。此见智身是明见所观本尊。召入自身。显法智体无二义也。兴记引此等义破云。今案。此义意云五相成身证理法身。此现见智观自受用。若尔理智前后可证。尤违道理。前以他受用身为智身者。是义顺也(文)私案。此大师问答也。庄严次第云。何故建立理智二成耶。云为令人易觉。亦为令有修行之次第也。唯若行立觉开时。无有次第各别义。不前不后。而有前后(文)(结后同之)兴师但守口决一文。未见。次第。成此破欤。况复三身成道同时异时。是汝宗所论也。若许他受用别时者。自受用何妨。若自受云同时者。他受何必异时(矣)。问。五相成身。是今行者修生观门也。专可云自受用报身。何云自性理法身耶答。池上皇庆云。又金刚王理趣会轨等。五相所成名法身者。恐非必指三身之中。五相观时。本有自性本尊之身已观见。故名法身欤(略抄)私案。五相成身理法身义非大师私义。金刚王轨云。前观五相成就。所谓自性之法身。今所观(现智)者。是智身(文理趣会之义同之)既云自性法身。三身随一也。小野大抄等又此意也。故知。行者修生显得通三身中。五相约法身现智就智身示显得也。实虽同时。令行者易知故。作前后说也。故经云。十地究竟证三身。论判到无上道圆满三身(矣)又皇庆金界记云。自身始成本尊之身。次于身前观已成尊。交合一体。如意轮等诸别轨中。多于此观智身处。或于坛上。或像心安尊种子。变成本尊。即观自身交合一体(文)此意五相成身行者始成修生佛。现智身本有已成本尊也。修生本有交合。始本不二体也云也。

供养