No.2533 金界发惠抄 |
No.2533 金界发惠抄
字号: - o +

  金刚因。略出云。由结金刚轮契故能转一切如来所说法轮(文)圣位经云。由金刚因菩萨加持故于无量诸佛世界。请一切如来。转妙法轮(文)覆拳进力拄者。本轨如印文。四次云。谓二手金刚拳进力节相拄覆当脐。右旋转是也(文)(桧尾记同之)摄真实经云。结金刚拳以二拳面并安心上。中指中[/卽]相着(文)广泽次第云。覆拳进力申。脐间平转御口决云。二拳覆进力申合(指傍合也)当脐平转(云云)广泽说同(矣)石山说。拳覆进力屈节合欤。实经文二拳仰忍愿中节合欤。三转者。实经云。我今三转金刚法轮于十方界(文)。

  金刚语。略出经云。由结金刚语言契故能得念诵成就(文)教王云。所有诸佛语成以金刚语(文)。圣位云。由金刚语菩萨加持故以六十四种法音。遍至十方随众生类。皆成法益(文)。六十四种法音者。马头仪轨出六十四种梵音。释论中云六十八梵圆。花严经说六十种音。普观释云。盖随根品所闻不同。是故诸说增减有异(文)御口决云。金刚语菩萨是显乘维摩大士也(云云)私云。维摩经云。默然无所说。密教云金刚语菩萨。显离四种语言。故云净名无言。密以如义语。故云金刚语也。密抄释语菩萨云。四辩无所畏。说法无等比(文)。

  金刚业。略出云。由结金刚羯磨契故一切如来能能随顺事业(文)。圣位经云。由金刚业菩萨加持故于无量佛刹海会。成大供养仪(文)先从禅智等者。四次云。谓二手掌向外。舞心右左颊总三反讫。金掌置顶上是也(文)二次云。师说。二掌向外舞三处。总三反。金刚掌置顶(云云)。劝修寺口云。二手舒指舞合掌置顶。是非舞。所持羯磨转形也。作事业义。真实经作二拳印作舞三反。是名种种事业印。能成就种种业(文)御口决云。二拳相向各从大指伸总三度。舞作金掌置顶也。

  金刚护。略出云。由结金刚甲契故得为金刚坚固性(文)圣位云。由金刚护菩萨加持故被大誓愿庄严甲胄。返入生死。引育众生。置于佛法(文)。二拳左右乳上相向者。御口决云。二拳各伸风指向心。三度缠绕左右引之(云云)问。印文无缠绕等如何。答。相承口传也。故四次云。谓二手金刚拳当脐。萦绕引分。如是三反是也(文)(桧尾口决同之)摄真实云。结金刚拳。舒两头指。安于脐上。分拳两边(文)故知。申头指依经。萦绕依口决也。石山云。又样前业印置顶上。即从顶左右分下。如引披势。而致两乳上。是般若寺御传也(云云)。

  金刚牙。圣位云。由金刚药叉加持故能摧天魔一切诸障。能摧羸无始烦恼怨敌(文)略出云。由金刚牙契故。设是金刚。当能摧碎(文)。

供养