No.2533 金界发惠抄 |
No.2533 金界发惠抄
字号: - o +

  次加持香水。小三古印有四种。如别抄。或云。三古印空水合.字形也。即性德圆满上显三密智用也。军荼利者。甘露义。即加持水而令成.字智水。阿密栗帝是甘露义也(云云)长宴僧都记云。…者。.不也。.老死。即不老不死之义也。是云甘露之明一切坛场供物本尊像行者身等。皆是真如一理。今以此甘露中道理水弥洒之作其观念也(云云)。今次第空地合作三古印。愚案云。菩提心大地虽有万德出生之功。作烦恼障碍故难生。而合法身大空时离三业垢障。出生三部诸尊故。空地合作三古印欤。例如天地和合生万物(矣空是天义也)洒我及一切有情等者。疏第四云。以性净之戒香。和合性净之悲水。遍洒法界众生性净之心地。为令一切戏论皆净除故(云云)此中悲水者。今.字悲水也。性净心地者。今菩提心大地也。香有周遍功。水有性净德。谓.字悲水普遍法界一切众生菩提心大地。净除人法戏论。令生佛树芽也。此戏论者。百六十心三忘执也。以散杖三度叩器摧破三毒三忘之义也。故或次第云。洗净戏论百六十心(云云)或云。香水作性海观。散杖作龙观。..逆顺加持。上下二转之义(云云)注枳里枳里者。实惠僧都口决云。吉里吉里明王者。军荼利尊也。军荼利者。即甘露也。亦名大笑明王。谓吉里云。清净义也。即息灾义。军荼利者。增益之义也。甘露者。敬受之义。大笑者。降伏义也(云云)建立古摩略记凡吉里吉里言诸师说不同。或不动(大师说)或无能胜。或降三世。或军荼利也。但今次第意非军荼利咒欤。

  次加持供物。高雄口决云。若就显教者。欲献佛物。一切天魔鬼神等触秽污。以此不净食物献佛时。佛都不受故无利益。以是以此真言等先加持了。若就真言宗者。无明妄想所生一切恶业。以真言力既净护献佛。然后显法界体性所显诸功德藏。所以先用此真言契等了。又以此真言印契。加持佛供常。亦余一切事。亦同加持之了(云云)。

  小五古印者。八卷次第此半五古印用降三世印。今次第此印诵降三世明。似为降三世印。然不思议疏桧尾金刚界口决用金刚萨埵印。可寻决(矣)略出经第一。说降三世大印功云。若欲净诸供具。即以此契触诸香花饭食等。一一称吽字。皆得清净(文)私案。既降三世印言有净诸供具事。半五古印亦通用二尊。何失。例如三昧耶会四佛四波印。况金萨三世同东方因位也。降三世会金萨位置三世(矣)或口决云。半五古印五指是五智。从掌月降五智法水。加持供物。令成甘露也(云云)。

  次览字观。烧净自他内外不净者。谓自身云内。他身及供物坛地云外。故俱舍云。自身为内。他身非情为外(云云)或又自他有情云内。供物大地云外欤。今此用.字智火。烧身器垢秽。非烧其体也。若烧自身体者。同二乘灰炭者欤。故桧尾记云。烧此身及器界。但烧诸触秽。犹存身器。譬如以火烧火鼠衣时。但烧诸垢秽而衣犹存。但烧种种垢秽不净。犹存本性清净身器也(云云)。

供养