No.2533 金界发惠抄 |
No.2533 金界发惠抄
字号: - o +

  次字轮字义并无分别观。私云。心月轮上…..又加空点。顺逆观回。是字轮观也。次诸法本不生等字义。顺逆观回。即字义观也。是字轮字义。别观也。次展转相摄字轮字义顺逆观回。字轮字义双观也。如是顺逆观回遂令月轮等者。心月轮舒敛观也。犹定心中作布字观等者。布字观也。腰下置.字等下单顺观也。今已成五大已下次第摄顺逆观也。以上皆心月依身观虽异。字轮字义观摄也。如是观已逐住阿字下无分别观也。石山次第此二观后各出一字摄多观。所谓.字本不生故.字言说不可得也(乃至).字本不生故.字等空不可得也(此一.字摄四字顺观也).字本不生故.字等空不可得也(乃至).字本不生故.字言说不可得也(此一.字摄四字逆观也)又以.字摄余四字乃至以.字摄余四字顺逆观。准知之。次依身观有一大摄多观。所谓我即本不生故我即言说不可得也(乃至)我即本不生故我即等空不可得也(此一地大摄余四大顺观也)我即本不生故我即等空不可得也(乃至)我即本不生故我即言说不可得也(此以地大余摄四大逆顺也)水大摄余乃至空大摄余。例可知之。石山记如此。私案准一字摄多等义有多字摄一义也。谓.字言说不可得故.字本不生也。乃至.字等空不可得故.字本不生也。逆观准之。余四字顺逆例可知。五大观多大摄一。又准之。依之大师无尽藏次第于成金刚心出四重字轮观中。第四重有多字门入一字门观也。但一字入多字等顺逆字次第少异。大师御心顺观以.字为一字时。余四字….次第也。石山心….次第也。顺观大师之御意….次第也。石山心….次第也。全准之。谓大师御心随在何观以中央字为始终。石山意不乱五字次第也。今此观门即身顿悟之妙观。从凡入佛之秘要也。故石山云。成佛有二种。凡圣成佛也。凡位成佛者。若得佛智虽未断惑。依正二报随解融通。由未遇缘不得显现。今依如来三密加持此身法界依正显现。唯佛能见。是为凡位成佛也。故大兴善寺和尚云。诸法无定性为识之所转。若三密解起。此凡夫之身转为如来身(云云)次精进无懈。画夜修习断除惑障。强增显现依正二报互相融通。神力自在凡圣同见是。为圣位成佛也(取意)先师御口云。此诸法无定性文与归本觉真法身文不空常言。彼弟子生疑之时。不空现法佛身给也。结定印者。御口云。弥陀定印也。

  问。既云入法界体性三昧观(文)岂非用法界定印乎。故八卷次第引本记结三摩地印入法界三昧文毕释法界定印义。如何。答。今文云结定印入法界三昧观。结弥陀定印入。五字轮观云法界三昧也。五字五大是法界体性故。故即身义云。故佛说六大为法界体性(文)仪轨文又此意(矣)圆城寺释以三摩地印释法界定印也。相承别故不可一同(矣)。

供养