No.2533 金界发惠抄 |
No.2533 金界发惠抄
字号: - o +

  问。前七印解成身会解毕。何摄解縳。又准桧尾释者。有不解四印会之过乎。答。成身会中七个印外其印多故入解缚契也。四印会羯磨三昧耶二会印故不别举也。常喜院身密口决注羯磨会云。羯磨印二中入三解(云云)月上院记同之。法皇次第但云。结羯磨拳不出印相。如两记是当不空成就羯磨印。总解一会印何局彼一佛。尤可解大羯磨总印也。付中广泽金界略次第云。外缚二空二地拄端中间六指为缚而当胸解之三度(文)。

  次拨遣。石山云。结大日尊剑印。取一花插二中指当心。次诵奉送真言已讫。与.声共投花空即观念。不来而来。不去而去。一心法界自性本宫之故也(文)秘藏记云。佛性是常乐我净。是即解脱之位也。当观想以我觉心花到解脱地。亦作是观与投花共诸佛还出而入住法界宫(文)。问。发遣印今云如莲叶。广泽云针印。相违如何答。本轨云。忍愿如莲叶。略出经结萨埵金刚契。小野依经轨异欤。八卷次第云。私云。轨所说奉送印是莲花部也。随五部改用之。所以或传云。结三昧耶会大日契。一枝花捻二中指头。即置顶上(文)现前诸如来等者。略出经云。已作胜上利益。成就授与一切众生竟。愿一切诸佛菩萨归还本国。若重请召。惟愿降赴此契及密语一切坛中诸佛菩萨诸部眷属。还本处者。皆悉周同(文)。

  次四佛加持等。问。广泽次第此三类印言不用之。何今用耶。答。用不随宜。所以宝印即加持灌顶系鬘总印言故。例如四无量心胜愿总别故。或二俱用。或唯用一种(矣)故桧尾记云。私推之。印契别有三。真言总合唯有一。次但萦绕舞并拍如五相会无异(矣)是总真言急事时用之。若纵客时具一一用五相会所明。最好佳也(文)。

  次宝印。本轨云。次当结宝印(乃至)印相从心起安于灌顶处(文)石山云。是三昧耶会宝印故文名宝契。次文印相等者。是以印当于心作成也。文安灌顶处者。口决云。作是印安额。额名为灌顶所故。何故今额名为灌顶所。安于彼耶。答。彼别宝生灌顶印所。今是总灌顶所。故云安额(文)问。四佛加持等解三昧耶拳时。皆被解毕。何重结乎。答。生起云。佛既还去故礼拜。乃诵奉送偈。既有解界。恐魔事发故。次作四佛加持三昧耶宝亦堪护身。故次结宝印。(未详。文)。

  次甲胄等。问。桧尾记云。若有急事不能具作五佛灌顶四佛鬘及如来甲胄印。但结此印。宝部安额。诵是一总真言三反讫。是总灌顶印也(文)准此释者。甲胄可有宝印先乎。答。记下文云。印契别有三。真言总合唯一(云云)印三者。五佛灌顶四佛系鬘甲胄印欤。言一者。宝契明欤。此意四佛加持结胄等除之。今次第加持灌顶系鬘三种。为宝契别义欤。伏惟甲胄有二义。彼记意授灌顶着大智甲胄破二障怨敌故为宝契别义。此次第意灌顶既毕。出大悲门。被大誓甲胄。示现成佛。说法利生之义也。结胄可准之。

供养