No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 至者。今文显得一门时即得普门法界义欤否之所论候。

 四圣四隅。

 难意。凡于曼荼罗虽有三本不同。无于第二重举普贤慈氏观音三菩萨。而八叶中既有其名体故。今四圣者可四隅菩萨事。不及异求上。御答更难依用候。

 答意。凡可第二重菩萨存意。疏释四菩萨云诸菩萨大悲方便普门摄受无量众生辅佐法王行如来事名大眷属。与第三卷第二重释文义全同故。第二重菩萨事勿论条如答成候。

 假令就菩萨名体相违难势闻候共。第二十卷疏释观音文殊弥勒已在八叶中渐出于外故。次圆中有文殊观音等故。第二重尊虽不可除。以刹尘海滴菩萨不可举尽。且举三五得意置候。其上除盖障八叶中无之故。强不成难势处候。

 会一义意。疏释今四菩萨云名大眷属。与第三卷第二重释全同故被成立候共。今于内眷属内。菩萨约菩萨类同。准第二重云大眷属可得意候。

 至者。今四圣者可八叶四隅菩萨欤否之所论候。

 实行当机。

 难意。凡疏上文云次明群机嘉会之时所同闻法。群机嘉会可当机众事。不及异求候。依之今文明当经现瑞加持之因由。判各引无量当机众同入法界漫荼罗为饶益此初入法门实行诸菩萨故。旁疑滞难止候。

 答意。凡三重曼荼罗圣众。皆是从心流出眷属。心内三点法门故。无实行因人。义勿论候。是以智度论释此众亦是法性身非生死人所见。宗家判从果向因之人非从因至果之人故。旁如答成候。

 假令以云群机嘉会时难势闻候共。约发起众云尔无妨候。次至各引无量当机众等文者。明加持世界事故。非今经说会更成难间敷候。

 会一义意。三重曼荼罗圣众皆是从心流出圣众故被成立候共。从心流出圣者尔。其中可有初入当机实行一类存候。次证智论文。今由如来神力加持故。可有见色闻声义候其所以者。疏中云而以自在神力令一切众生。见身密之色闻语密声悟意密法故。无相违候。次宗家释约从心流出人候。

 至者。今经会座可有当机实行人欤否之所论候。

 化身说段。

 难意。凡按文段钩锁。上明示现之义毕。云非从毗卢遮那身或语或意生等。是显彼二业生不生之生故。受用身说段事难及异求候。若为化身各别说段。受用有现身无说法。变化有说法无现身上。上未明化身故。指何可云非从等候乎。旁高祖解释不明候。

 答意。凡现瑞加持之相尤合通受用已下三身。唯有受用等流阙变化事。有其义间敷候。是以疏上云然此应化非从毗卢遮那等。依今文见条。旁如答成候。

 假令以文段钩锁难势来候共。上无尽庄严藏通三身总说得意候。次非从毗卢遮那等文。约彼总说中变化身。经云非从毗卢遮那等。疏释转释佛庄严藏故。旁无相违候会御定判义意。现瑞文可有三身。关变化身欤反诘候共。举受用等流显变化身可得意候。或又依安然意。又现执金刚已下可见变化身说段候。次疏上云然此应化故被成立候共。彼释取受用说文转用。为应化释故加应化言。是可的据候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38