No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 会一义意。无量乘者大日如来一切智智所起故被成候共。大日如来应用条末可有随他方便得意候。次至应化身等流身说段文者。开会说相存置故。不及苦劳候。

 至者。今此无量乘可密乘欤否之所论候。

 次又释言。

 难意。凡牒文既云清净句者故。可上清净句异释事。不及异论处候。依之按疏释相。上释开示如来清净知见法门。简异爱见所生不清净法门。云清净句法旨。今释述顿成教文名清净句法由故。可异释之难势。良有以事候。

 答意。凡上异释者合云复次。既云次又故。非上异释义勿论候。是以窥释起尽候。云次又释言所谓清净句者即是顿觉成佛神通乘也等。明顿成旨故。所谓初发心已下得益文释事。旁如答成候。

 假令牒清净句者故御难来候共。所谓言所含疏家显之设释故。无相违事候。次至云上明如来清净知见。今释顿成旨故者。上明说法。今释得益故。无子细候。

 会一义意。不云复次故成立闻候共。复次与次又虽文言上下。其意同故无妨义候。次至疏明顿成旨者。于清净句。有清净知见义与顿成义故。重牒清净句者述之条。自本不违难者所存候。

 至者。次又释言所谓清净句者者。上清净句法文果释欤否之所论候。

 更生分别。

 难意。凡准下以无妄执分别故无分别亦无无分别释。故字因由第一句总句。次二句遣粗细分别别句事。不及异求处候。依此智证大师释判离一切句是总举也故。旁疑执不已事候。

 答意。凡上初云离一切分别梵云劫跛。既第一句故。次云无分别可第二句义勿论候。是以觉苑释述言离一切分别者遣粗分别也言无分别者遣细分别也条。旁如答成候。

 假令以下以无妄执分别故之故字因由。难势来候共。无粗分别者。其上起细分别未由生道理故。还答者起尽候。次证智证大师释。不符顺文义故不依用候。

 会一义意。上离一切分别梵云劫跛既第一句释故成立闻候共。初次言者。分别无分别相对故。不及劬劳候。次至觉苑释者。义解人师所判。用不可任意候。

 至者。是分别之上更生分别文。释第二句欤否之所论候。

 生死所植。

 难意。凡显乘虽极果。未开金刚宝藏故。可摄生死所植善事。不及异求处候。依之下疏被释于此真言体相不如实觉故名为生死中人故。旁疑执不已候。

 答意。凡显教极果越第三劫入自宗初地智品故。不可摄生死善义勿论候。是以住心论释极无心。云是因是心望前显教极果于后秘心初心。同则名为果之位上者。旁如答成候。

 假令显乘未开金刚宝藏故难破来候共。约自乘谈尔。从自宗见之。既入真言门故。无子细事候。次至于此真言体相不如实觉故释者。约强胜不知得意故。不及苦劳候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38