No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 假令设虽自宗。立十地次位故难破来候共。十地次位方便行位候。于自证智者无增减候。次至然非究竟妙觉大牟尼位释者。彼对相好圆满正觉故。无相违候。

 会一义意。行者升初地证萨埵正位故成立闻候共。心要中释虽证萨埵正位而见惑未除故。难势润色候。次至宗家释者。约本有无垢十地。非谓修生显得地位可得意候。

 至者。今此便成正觉可初地即极义欤否之所论候。

 寻求菩提。

 难意。凡前三问者寻求成觉发智候。而今答说者。唯初寻求之答说。未及第二第三答见候故。独答第一问事。不及异论候。其上三问起由以能求自心为所求一切智智所生候。然第三答答自心即一切智者。间答俱同词故。不成答说条。御答犹难思候。

 答意。凡问词虽重重。按其肝要候。第一疑寻求。第二疑菩提。第三疑一切智智时。答以自心为彼三种。三问悉被遮事勿论候。若如难势。自心寻求菩提分可事足候。菩提所求故。尔者及一切智句可无用候。

 假令三问寻求成觉发智难端闻候共。今答答寻求成觉等悉行者一心上义门。显不行而行不到而到自宗深旨故。无不足候。次至云问答俱同词者。以同词为答事。如长水子璇以楞严清净本然云何忽生山河大地文致问时。琅瑘惠觉以同文答。言下豁然大悟。有其例事候。

 会一义意。答以自心为三种者。三问悉被遮故成立闻候共。三问悉亘能所故成答间敷候。次一切智句无用云事。第一问既亘能求所求故。自心寻求菩提答能求边。自心一切智答所求边故。读自心寻求菩提及一切智。显能求所求俱自心。答第一问义无子细候。

 至者。自心寻求菩提及一切智答三问。悉答欤否之所论候。

 地前信行。

 难意。凡今文菩提心为因譬说故。非地前生死善事。不及异议处候。依之下疏释初地菩萨得此虚空无垢菩提心(乃至)即是菩提心为因故。难势更难阁候。

 答意。凡于自宗可有地前行者治定故。宝藏开发以前即生谛信。可地前义勿论候。是以疏中判若不以三种秘密方便供养行门消融百六十心矿石之垢何以得此净菩提心故。旁如答成候。

 假令今文菩提心为因譬说故难端来候共。于三句可有兼正候。正虽在地上。兼通地前子细有间敷候。次至初地菩萨得此虚空无垢菩提心释者。本自明初地文故。依凭成间敷候。

 会一义意。于自宗可有地前行故成立闻候共。自元难势不遮其义。即生谛信净菩提心。如说而行地上行。乃至施功不已立还地前。显生死所植善根得意故。无不足候。次至下疏释者。明地前行故。非菩提心为因释者。不敢成相违候。

 至者。今此信行者可喻生死所植善欤否之所论候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38