No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 假令开会释毕云即心之印故难端闻候共。为显法华说相异直约诸法之旨。举彼经得意无不足候。

次以出生义被备依凭。今即心之印当出生义由粪除诱之。直约诸法当大种姓人已下。故无相违候。

 会一义意。上举三乘教故。但为薄福已下可显一乘。成立闻候共。上诸法从缘生位尽权实大乘存置故。不及苦劳候。次至简异释者。简异渐次开实相见无子细候。

 至者即心之印者。可真言教欤否所论候。

 顿觉成佛。

 难意。凡顿觉成佛义一乘规模之所谈。实教通满之轨则故。非不共谈事。所不及异求候。因玆处胎经说魔梵释女皆不舍身不受身。法华明龙女无垢之成道。华严显睹率天子三重顿圆益善财童子一生即身旨条。旁难势难止候。

 答意。凡顿觉成佛者。即身顿证之义。直修直满之谈故。可一家不共谈义勿论候。是以菩提心论述唯真言法中即身成佛。宗家引二经一论文成秘密不共之旨上。旁如答成候。

 假令顿觉成佛义。实教通满之义相故难势闻候共。或约理性一味之谈。或述初后相即之义。故无妨候。次胎经所说及龙女成道会初住分证。善财三生判果隔因故。故旁无相违候。

 会一义意顿觉成佛义。直修直满之谈故成立闻候共。于一乘实教谈此义故无不足事候。次至菩提心论并宗家释者。三密五相之成佛者。余教无之故。释尔得意置不及子细义候。

 至者顿觉成佛可一家不共之谈欤否之所论候。

 一乘经劫(就新草子)。

 难意。凡以时分妄执。为显密差异事候。尔一乘教定第三劫上可历三祇事。不及异求候。依此第三劫疏释舟车神通至到一处。专第三劫八九喻舟车见条。旁疑难难止候。

 答意。凡显一乘盛谈顿成之旨候上。不可属无量劫菩萨义勿论候。是以华严经说初发心时便成正觉。法华经宜须臾闻之即得究竟阿耨菩提候条。旁如答成候。

 假令以时分妄执为显密差异欤。难端闻候共。第三劫依妄执义。故不成难候。次舟车神通至到一处释。第二劫三乘教譬舟车。第三劫能越合喻神通。故无相违候。

 会一义意。显一乘盛谈顿成之旨故成立闻候共。于本宗约相即圆融谈顿成义。实经劫存置候。次华严经初发心时便成正觉文。约圆融门虽如是说。行布门前经四十二位送三祇劫数得意候。次法华须臾闻之文谓闻经少时。故不敢成诚证候。

 至者如余远离方便诸菩萨中。可有显一乘菩萨欤否之所论候。

 直约诸法。

 一旦难意。凡直约诸法者。指非青非黄等遮情法门见候。然显乘盛谈遮情无相义上。非不共法门事。不及异求处候。依之疏中或云如摩诃般若以无量门入诸法实相。或云即是摩诃般若等中历法广明者是也。全以今经文让般若经。故旁定判有疑事候。答意。凡今文简诸经渐次开实相要令时义契合。云今经则不如是。故不共说事勿论候。是以疏文云今真言行者于初发心时直观自心实相了如本不生故条。旁如答成候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38