No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 答意。凡显密戒法相分中。真言行者受持戒名三摩耶戒事候。尔今无为戒可三摩耶戒义勿论候。是以持明禁戒品疏分尸罗没栗多二种戒。没栗多云有时愿戒。尸罗长时所持戒被显上。今尸罗可真言行者长时所持三摩耶戒义明镜故。旁如答成候。

 假令云不从师得述心之本性即是尸罗故难端闻候共。三摩耶之戒礼非如声闻戒第三羯磨竟。七支无表初来在身中故释尔候。次证觉苑师释。彼定期限成就戒故。非三摩耶戒事。不及费言候。

 会一义意。真言行者戒可。三摩耶戒被成立候共。籍师授戒尔。今法明道智上自然成就戒故非三摩耶戒得意候。次至持明禁戒品疏者。没栗多翻制戒故。不局定期限戒。广通三摩耶戒等名可存候。

 至者今无为戒可三摩耶戒欤否之所论候。

自然外道。

 一旦难意。凡自然本有义性宗规模之实谈。一家超绝之深旨故。不可遮之事。不及异求之样觉候。依之以非作非造自然意论判。明四法熏习幽致。依远离因果法然具经文。证即身成佛妙理故。旁不审不散处候。

 答意。凡因缘佛家大宗候。然外道不识因缘生义漫立自然而有见故。佛家遮之义勿论候。是以慈行大师判儒宗五常。道宗自然释宗因缘候。旁如答成候。

 假令自然本有义性宗规模谈。一家超绝谓故难端闻候共。佛家自然不忘因缘生上之自然故。天殊地别法门候。次至非作非造自然意论判远离因果法然具经文者。是又于甚深缘起法门上。显法然本有义说故。与外道无因不及同日论事候。

 会定判义意。因缘佛家大宗故。被成立候共。权教事理各别所谈。虽专定事法众缘所成若依性宗意有为法实相即是无为故。事相前因缘虚假不实条不成妨候。次证慈行大师释宗因缘之所判。依通途权门意会通可申候。

 至者外道自然而有道理。于佛家不遮之欤云一旦之所论候。

 续生文段。

 难意。凡心续生义广通十住心者治定候。尔若云局离于断常。唯世间三种住心。可漏出世净心故。可通三劫文事。不及异论处候。因玆住心论解今文。判从此以下十种住心佛答心相续义也候条。旁御答难依用候。

 答意。凡种子等十心该横竖重重十心事候。尔十住心续生此十心文可含说义勿论候。是以疏家释世间十心已。结乃至三乘一一地皆具十心故。旁如答成候。

 假令离于断常已上唯世间三种住心故。难势闻候共。显文虽似局世间心。含说出世续生故指劝准例前文广分别说意在玆候次至宗家释者。十心文含十住心续生上。云十种住心佛答心相续义也。无子细事候。

 会一义意。世间十心文可含十住心续生成立候共。证十住心时。唯第二第三住心引证十心说文。出世住心不引之故。不共许申候。次至云释三乘一一地皆具十心者。自元不遮十心义亘世出世事。今说文可局世间存候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38