No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 会一义意。相应心心所必可五义平等成立闻候共。唯识论依四义明相应义。起信释论以知相缘相同义释相应义。故不一辙存候。次至唯识论并述记所判者。依与善种种杂起之心疏家高断者。不许并生。权门一途性相封鹿显行相。不明有微细相通义欤候。

 至者今疏意许贪瞋俱起义欤否之所论候。

 五见末惑。

 难意。凡大小乘性相虽有六烦恼十随眠之不同。俱以五见为本惑事定故。非以五见为末惑之义事。不及异论候。由此考下疏。判谓贪瞋痴见慢疑六根本烦恼条。旁疑滞难止候。

 答意。凡今文意以属见烦恼在六十心中。为再数本惑不说五见所由故。五见可再数末惑义勿论候。是以疏家释举初劫所度烦恼。云五根本烦恼及百六十随烦恼。随烦恼中有六十心上者。五见再数末惑事。旁如答成候。

 假令大小乘性相以十随眠定本惑故难势来候共。今宗意殊显家所谈故。不及子细料简候。次至下疏云谓贪瞋痴见慢疑六根本烦恼者。即顺常途得意故无妨候。

 会一义意。凡今文明不说五见所由。云多在六十心中故。成立闻候共。五钝五利成两个再数中。今且明五钝故。属见烦恼让六十心得意无不足候。次举初劫所度烦恼。云五根本烦恼及百六十随烦恼故成来候共。彼且约初劫所度人执修惑一边见不及苦劳候。

 至者今文述以五见为末惑所由欤否之所论候。

 三劫地前。

 难意。凡地前初劫地上二劫诸宗一同定判故。设虽自宗不可背通满义相事。不及异论候。依此宗家释中判越三妄执越三阿僧祇劫。是则十地究竟也。过此修上上方便断微细妄执至佛果故故。旁疑滞难散候。

 答意。凡三劫显密寄齐之分域。十地待对出过之行位故。三劫可地前义勿论候。是以疏家释从初地即得入金刚宝藏条。旁如答成候。

 假令地前初劫地上二劫诸宗一同定判故难势来候共。显密縡异事。不限此一事上。不及劬劳候。次至宗家释者。自宗横十地故。十地究竟者。即初地究竟义故。无相违候。

 会一义意。十地待对出过之行位故被成立候共。余教时分三劫惑智相对拂心外垢。遮情分齐自宗十地虽地上经二劫。妄执三劫得内证宝表德法门故。云出过心量无有待对。无子细事候。次判从初地即得入金刚宝藏故御答闻候共。纵地上二劫义表德内证故。云即得入金刚宝藏无妨候。

 至者三妄悉地前可断欤否之所论候。

 三种三妄。

 难意。凡上所举粗细极细三妄执。真言行者所断候。然三种三妄断人既各别故。不闻于粗妄中云事。不及异论候。由此宗家释中以四种三妄配断人时。粗细极细三妄为真言行者所断。今三种如次为大乘人三果无学所度故。旁疑雾难散候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38