No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 至者学摩诃衍人可真言行者欤否之所论候。

 见惑宽狭。

 难意。凡经唯蕴无我句含三乘见道见候。然大乘见道二障分别起俱断之事候条。于见惑所残有之间敷事。不及异求处候。依之疏家释度无量见网无量言无所简故。旁疑滞难散候。

 答意。凡按学摩诃衍人候。湛寂位未及证寂然界菩萨见间。可局人执见惑义勿论候。是以经云彼出世间心住蕴中。疏述然未度法障未名真净菩提心故。旁如答成候。

假令大乘见道二障分别起俱断故难势被运候共。法相一途所谈尔。深教意不必然乎。于天台四教别圆二教意先断界内见思惑。后断无明见思见候条。无不足候。次至度无量见网释者。人执见惑多差故云无量。无子细事候。

 会一义意。学摩诃衍人湛寂位未及证寂然界故被成立候共。思寂然界菩萨进第二劫。法相大乘菩萨故见道所断不可违法相断道事。不待言处候。次至经疏文者。明修惑留滞义云住蕴中。判然未度法障得意。不敢成妨候。

 至者学大乘人见道二执见惑悉可断欤否之所论候。

 法执当心。

 难意。凡二执名字诸教一同名目候。而今既云法执上者非人执事。不及异求处候。因玆次下云虽不于中起诸我倒。我倒名义人执事分明故。于对彼法执者。旁疑冰难消候。

 答意。凡所寄齐三果学人云淹留修行者。修惑渐断义候。然今解法执当心重。释故名淹留修行故。可人执修惑义勿论候。是以按释文次第。第三重拔业烦恼根本无明种子人执事明镜上者。前位第二重所断人执修惑事。旁如答成候。

 假令二执名字诸教一同名目故难破来候共。修惑迷事惑故称法执事。如净影大师见修二轮惑名人着我法着我得意置候。次至云对我倒法执故者。见惑名我倒事。诚证在近故不及苦劳候。

 会一义意。淹留修行者修惑渐断义故成立闻候共。能寄齐大乘菩萨二地以上法执修惑渐断义云淹留修行得意。无子细事候。次第三重拔业烦恼等人执故成来候共。是又菩萨二障种子习气金刚无间道断义。寄齐小乘无学故。无不足候。

 至者今法执当心可二执中法执欤否之所论候。

 下地三执。

 难意。凡缘觉于凡位预断下八地惑。后入见道起无漏智断非想地惑故。下地者可指下八地事。不及异论处候。由此觉苑法师释稍离下之八地三妄执故故。旁御答难思候。

 答意。凡下地三执者。可指前三果所度三妄候。尔彼可尽九地修惑故。下地者可声闻地义勿论候。是以当段钩锁明学大乘人断声闻所断九地修惑毕。进断缘觉不共业烦恼株杌义故。旁如答成候。

 假令缘觉于凡位断下八地惑故难势来候共。今对缘觉不共习气断云下地故。可指声闻地义。道理必然候。次以觉苑释备诚证。彼师无学圣人不谓缘觉段。违宗家意故不依用候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38