No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 会一义意。下地三执可指三果所度成立闻候。共对非想地惑云下地故。三果所度即下八地惑存候。

 次明缘觉不共株杌种子故被募义势候共。所断惑与声闻不替。十二因缘观门不通声闻故。不共义无不足候。

 至者今云下地三执。可下八地惑欤否之所论候。

大疏谈义第八。

 两种外道。

 难意。凡云此宗中说。此宗言所显显教悉可属外道事。不及异求样觉候。依之疏明外道所不知法。云无量宝王是即金刚宝藏故。旁疑执难止候。

 答意。凡湛寂理三乘同所证候。尔二乘不到源底故且名内外道。菩萨喻大香象王释到其源底故。不属外道义勿论候。是以经中叹湛寂理云一切外道所不能知时。二乘犹得此理故应菩萨所得事。道理必然条。旁如答成候。

 假令云此宗中说故难端来候共。此宗中指外道二乘说内外两种外道义故。无子细事候。次至称无量宝王者。学大乘菩萨所得功德云无量宝王。无不足义候。

 会一义意。湛寂理三乘同证故成立闻候共。二乘既属外道故。菩萨亦可然事。不足怪候。次云一切外道所不能知时。二乘犹得此理故被立道理候共。二乘虽得此理名外道故得此理。菩萨亦可名外道。道理不待言。故却难势润色候。

 至者内外道中可有显教菩萨欤否之所论候。

 五喻体空。

 难意。凡体法空者第二劫所观大乘行轨则候。然寂然界观门合论初劫。齐拔业因种故。非体法空事。不及异论候。因玆按疏释相。或判成实诸宗未甚悬绝。或述犹带拆法明无性空故。旁疑雾难散候。

 答意。思湛寂寂然二种菩萨。相当天台所判藏通二教菩萨见候。而上湛寂菩萨释非如实巧度故。彼拙度拆空。此寂然界巧度体空义勿论候。是以疏家释寂然界云从无性门达诸法即空。诸法即空言可体法空观解义分明上者。旁如答成候。

 假令寂然界合论初劫故难势闻候共。约偏真同故无子细候。次齐拔业因种事。是亦约偏真同候。次至云犹带拆法明无性空者。既云带故非当体拆法义。不待言条无相违候。

 会一义意。寂然界相当天台通教欤成立闻候共。相似分有人法俱空同成实宗上者。可藏教分齐欤候。次至疏家释云从无性门达诸法即空者。三藏教观从缘无性。有人法二空谈故。约彼法空云诸法即空可得意候。

 至者今观察无性空可体法空欤否之所论候。

 证寂然界。

 一旦难意。凡思寂然界。云大乘菩萨度一重法倒。云渐过二乘境界故。不可摄第五住心。又偏真观解故难摄第六住心条。可立一种住心道理。不及异议样觉候。依之六无畏中为一法无畏。十六重玄为一种阿阇梨故。宗家御立教一旦不审候。

 答意。只任御定判处候。凡十住心立教专依经论共许之所立见故。除寂然界义。其理勿论候。是以大日经中虽开为一种。疏释摄二乘。或云与辟支佛位齐。或述成实诸宗未甚悬绝故。旁御定判无不足候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38