No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 难意。凡虽四重阶级不同。悉如来内证境界故。不可局八叶中台事。不及异求候。因玆按文相次第。云但住如是境界。无众生蒙益义故。住神力加持三昧。示种种诸趣所喜见身。说种种性欲所宜闻法之释相。受用已下三身现加持世界姿故。能现可通四重义必然条疑难更难止候。

 答意。凡四重圆坛出居外朝说听之仪式。被未来机说会故。虽四重皆非自证之位。且就四重中分别自证加持之时。神变不改自性故。有独一法界毗卢遮那义。中台八叶可为自证事勿论候。是以第二十卷疏。释如来但住自证之法即不能度人(乃至)渐次流出渐入第一院等故。旁如答成候。

 假令虽四重阶级不同。悉如来内证境界故难势闻候共。密教替余教教主直法性身。所说性德轮圆法门故。云内证境界候。次就示种种诸趣所喜见身释来候共。自性会四重流现相。而非加持世界故无相违候。

 会一义意。且就四重中。八叶中台有独一法界义故被成立候共。已对流现三重故。许独一法界义间敷候。次至第二十卷疏者。从三重曼荼罗位。现加持世界一门知识。随所现之迹能现自证位。云为度人流现故。四重悉自证也意得置候。

 至者。自证局中台八叶欤否所论候。

 十地菩萨。

 难意。凡自宗菩萨初学位行内证法故。不可简之事。不及异论候。因玆宗家释三密之义。述等觉十地不能见闻故曰密候。彼既显家十地上者。疑殆更难散候。

 答意。凡于自宗十地有本有修生二门。中本有无垢十地虽无差降。修生显得十地非无浅深条。设虽自宗十地位未断佛果一障故。不可契自证法事勿论候。是以下疏释诸佛自证三菩提超越心地经文。被判菩萨亦如是依心进行故。名此心为地。以心尚有所依故未名正遍知候间。旁如答成候。

 假令自宗菩萨从初学位。行内证法故难端闻候共。显密对辨时。自宗诸法虽皆内证境界。于自家细论日。因果智品不同故。以佛智内证法。关十地菩萨之义有之间敷候。次宗家释。显密相对义门故无相违候。

 会一义意。于自宗修生显得十地可有初后浅深条。佛果一障未断者。难契自证法欤成立候共。自家十地菩萨初开发金刚宝藏。直入法界宫故。隔自性义无之意得置候。次至下疏释者。彼虽一往明因果不同。道理悬异尚非其境界文故无妨候。

 至者。今十地菩萨可为自宗十地欤否所论候。

 三密具阙。

 难意。凡三密修行入我我入之方便。即身成佛之直路故。若一舍之成佛义有间敷事。不及异论候。依之宗家释。判若三中一阙即不能至平等之处。龙树论显当须具修三密行候条。旁难势难阁候。

 答意。凡真言机万差故。上上信解机发心即到。下下劣钝人不堪广学条。可有行一印一言遂成佛类义勿论候。是以密严尊者于即身成佛出四种机中。第四目随于一密至功行故。旁答成通候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38