No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 至者三性俱真实者。可三性各别存真实义欤否之所论候。

 无体非无体。

 难意。凡上正举三性譬时。云如彼起幻师譬说虚分别如彼诸幻事譬说二种迷。既幻师譬依他。幻事譬所执分明故。遍计有无义事。不及异求处候。依之释此偈明幻事非有而有意。指所执情有理无见故。旁难势叵止候。

 答意。凡按释相。如彼无体故文释此譬依他分别二相亦无实体。如彼可得故文述此譬虚妄分别亦尔故。今幻事依他譬义勿论候。是以疏家判此幻即譬诸蕴故。旁如答成候。

 假令就上如彼起幻师等文难势来候共。为取幻师术力。虽云譬说虚分别。术力在幻事上故。尚属幻事候。次至幻事非有而有文者。而字起尽相会依他假有实无故。还答者依凭候。

 会一义意。以如彼无体故等偈长行释成立闻候共。非幻事直譬虚妄分别。依他迷因故以依遍计可得依他迷因义显释尔候。次至此幻即譬诸蕴疏家解释者。读文点故不及劬劳候。

 至者今无体非无体文显遍计有无义欤否之所论候。

 真实性体。

 难意。凡依他因缘假有法故不可云真实条。可局真如事。不及异求处候。依之庄严论或云如彼无体故得入第一义。或述法界与世间未曾有少异故。旁难势难阁候。

 答意。凡于圆成实性有二门废立中。常无常门圆成虽局真理。漏无漏门圆成通无漏有为故。不局真如义勿论候。是以唯识论判二空所显圆满成就诸法实性名圆成实。乃至无漏有为离倒究竟胜用周遍亦得此名上者。旁如答成候。

 假令依他因缘假有法故难端闻候共。无漏有为法名圆成实性。唯识定判故不及劬劳候。次至第一义谛称者。如起信论云唯是法身智相之身第一义谛无有世谛境界者。不简智事明镜候。次法界与世间文且约真理释得意。无子细义候。

 会一义意。漏无漏门圆成通无漏有为故被成立候共。总虽有其义。于庄严论者。偏依常无常门圆成见候。次至唯识论胜用周遍亦得此名释者。总有漏无漏门圆成事。不遮之故无不足候。

 至者今真实性真实可局真如欤否之所论候。

大疏谈义第九。

 三性前后说。

 难意。凡按三时之次第。三无性般若皆空义当第二时。三性第三时中道显了教故。可无性前说三性后说事。不及异求处候。因此义灯判无性先陈三性后说故旁难势有由样觉候。

 答意。凡深密经说相第二卷初法相品说三性。次无自性品说三无性候。然则三性三无性可前后义勿论候。是以天亲本颂云即依此三性立彼三无性。护法释论述即依此前所说三性立彼后说三种无性故。旁如答成候。

 假令三时教次第第二时般若无性教故。难势来候共。义灯释经辨三时非约前后以类相从故。不及私会通候。次证义灯三义中第一释。彼师自判然第二胜故无烦候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38