No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 假令心中秘密种种不思议事者。指无尽庄严藏名义故难端来候共。约理秘密得意。无子细候。次至宗家两处释者。彼何显密对辨判文。今文三一乘对辨故。不成难候。

 会一义意。以从此以后方乃说之生后文被备依凭候共。对治心外之垢者。约显分齐。心中秘密者。指无尽庄严已有故。成显密对辨候。次至引法华久远实成。华严询求知识等秘密因缘者。彼开会法华华严为密心中秘密义故。不及苦劳候。

 至者今心中秘密者。可通如常八九欤否之所论候。

 叹德总标。

 难意。凡今文此教余教相对叹此教菩萨胜德(见)。故叹德可局第十住心事。不及异求样觉候。因玆取譬时。云舟车神通至到一处。如常八九住心譬舟车事分明上者。疑执更难止候。

 答意。凡今此文叹第三劫能越之德治定候。然于第三劫能越有三种住心故。叹德不局第十义勿论候。是以疏家释即是欲明超第三劫之心。欲令见闻者信乐尊重故。先叹其功德耳故。旁如答成候。

 假令就此教余教相对难势。候共。第二劫第三劫三一乘对辨得意。无子细事候。次舟车神通至到一处释者。是亦第二劫菩萨喻舟车故无烦候。

 会一义意。今叹第三劫能越德故成立闻候共。第三劫真言为本。标真言门修行菩萨故。如常八九不存叹德文候。次至即是欲明超第三劫之心(乃至)。先叹其功德释者。第三劫能越虽有三心真言为本故。疏家被判已叹入真言门功德竟条。及异议间敷事候。

 至者今此叹德唯叹第十住心欤否之所论候。

 空性无境。

 难意。凡空性无相无境界义专三论所谈法门故可通第七事。不及异求处候。由此宗家释或云三论八不空性谈义。或述不生觉心独空虑绝。则一心寂静不二无相。或判八不绝戏一念观空心源空寂无相安乐故。疑难更难止候。

 答意。凡三劫分齐全别故以第二劫觉心乘不可杂第三劫义勿论候。是以宗家以今文证第八住心故。旁如答成候。

 假令空性无境等义专三论所谈故御难成来共。空性无境界等名言虽同。三一乘义门各别故。今文不通第七得意候。次宗家处处释。是亦名言同分故不及苦劳候。

 会一义意。三劫分齐全别故御答闻候共。性宗有一辙义故。觉心乘在第二劫终。兼可摄第三劫始存置候。次至宗家引证者。法性空寂义可通觉心已上三种住心故。以菩提心论旨陈一段证三种住心。可为明证候。

 至者空性无境等义可通第七住心欤否所论候。

 第九证文。

 难意。凡引证既通诸文候。设虽第九住心沈一心无相极理故。可称心实际事。不及异论样觉候。因玆先德释初一未极为其差别。显于一文有极未极二义之旨条。旁疑执难止候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38