No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 答意。凡开疏家释。所谓空性(乃至)。离眼耳鼻舌身意文为心实际位。判心实际亦复不可得故曰极无自性心生也故。第九住心非心实际位义勿论候。是以宗家释中。明极无自性心一句悉摄华严教尽故。旁如答成候。

 假令引证既通诸文故难端来扣共。为成极无自性来由。引以上文得意故。无子细候。次先德初一未极释对极无自性之极字故。显未极文自为第八住心义候。

 会一义意。云心实际亦复不可得故。成立闻候共。住心引证于一住心存浅深重重例有之故。不成妨候。次至宗家释者。如云唯蕴无我一句摄诸部小乘尽者。引证不局一句故可以例候。

 至者所谓空性等文通第九住心欤否之所论候。

 此中十喻。

 难意。凡按缀文次第候。标此中十喻。结复成戏论故。可第三劫十喻成戏论义事。不及异求处候。因玆宗家第八住心颂。述前劫菩萨作戏论此心正觉亦非真者。移今释意见候条。旁疑难有由事候。

 答意。凡以劣智品望胜智品成戏论道理故。可显第二劫十喻望第三劫观门。复成戏论旨义勿论候。

 是以宗家第八住心。证所谓空性离于根境无相无境界越诸戏论上者。所越可前劫事。旁如答成候。

 假令标此中十喻。结复成戏论故难势闻候共。对望此中十喻。前劫十喻成戏论义故。全非标结存候。

 次至宗家第八住心颂文者。前劫菩萨句正当今释。此心正觉句准例释故无不足候。

 会一义意。以劣智品望胜观门。成戏论道理旨被成候共。对第九者。第八劣故不违道理候。次以宗家以越诸戏论文引证第八住心被备的据候共。对第八前劫成戏论义本自不遮故无妨候。

 至者今复成戏论文第三劫十喻成戏论义欤否之所论候。

 八九浅深。

 难意。凡虽三妄异。于第三重妄执。更无粗细分别之说故。八九所断不可有不同事。不及异求样觉候。

 依之窥疏家释候。今文外不明断位上者。旁不审不散候。

 答意。凡十住心背闇向明之次第候。然八九之续生可有断惑浅深义勿论候。是以或云心实际亦复不可得故曰极无自性心生也。或述转生极无自性心。一道极无既有二重见条。旁如答成候。

 假令于第三重妄执无粗细分别之说故难势来候共。大三劫相望时。虽八九所断同名极细妄执。细论门之时。于其中有浅深得意。无子细事候。次至云今文外无明断位文者。下于业烦恼解脱而业烦恼具依之文。正明极无断惑故。御难自被堕负处候。

 会一义意。十住心背闇向明之次第故成立闻候共。十住心源一切智智差别乘故。有智行不同。于立二个住心。疑殆有间敷候。次至或云心实际亦复不可得故曰极无自性心生。或云转生极无自性心者。空性等文通二个住心故。约第九边得意置候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38