No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 没心实际。

 难意。凡心实际之义专当空性无境第八住心义分明故非第七住心事。不及异解处候。依之疏家第三劫释被显心实际亦复不可得。故曰极无自性心生上者。旁难势难止候。答意。凡前以心没法中文既居第二劫。对初劫寂然界故。今没心实际尤居第三劫。可对第二劫条。指第七住心义勿论候。是以今文云欲离有为无为界。全同第三劫离有为无为界文故。旁如答成候。

 假令心实际义专当第八住心故难端闻候共。心实际言随宜不定故非苦劳候。次至心实际亦复不可得等文者。彼亦指第二劫云心实际得意故无相违候。

 会一义意。以心没法中文居第二劫对寂然界故被证例候共。即空幻既居初劫对同劫湛寂故。例证无不足候。次至欲离有为无为界释者。大师以第三劫离有为无为界等文。证八九二个住心故。为第九说文时有为无为界还指第八故。不敢成由候。

 至者今心实际可指第七住心欤否之所论候。

 十喻体空。

 难意。凡十缘生句之观门者。心垢对治之方便故。尤可遮行者迷执候。然不可直空其体事。不及异论处候。依之疏或云离于慢着。或述亦不生着。不云遮其体条。旁不审难散候。

 答意。凡行者观心之上现普门之境界事。专有微细心垢故候。若心无一点虚假。自心即法界曼荼本尊行者中间所现影像可空其体义勿论候。是以疏家释乾闼婆城喻。判日转高转灭。此城但可眼见而无实有故。旁如答成候。

 假令十缘生句心垢对治之方便故御难来候共。观体空时弥遣执之义成故。无子细事候。次至或云离于慢着。或云亦不生著者。是亦空体故离慢着候。会一义意观心上所现之普门境界依心垢故御答闻候共。行者观心为缘照见自性本有海会故。不可同遍计存境候。次证乾闼婆城释。为令离慢着譬说。虽云非实有。法体如来金刚幻故。不生之生得意候。

 至者十缘生句观门遮所现海会体欤否之所论候。

 悉地宽狭。

 难意。凡即身义中举法佛持明二种之悉地。是即可普门一门悉地候。而今云成三品持明仙时。安住如是悉地宫中故。局持明悉地不通法佛悉地云事。不及异义样觉候。依之三品悉地是行者游历刹土。并十喻所观境界故。旁疑网不决事候。

 答意。凡分三品意为可尽一切悉地见故。不可局持明悉地义勿论候。是以按十缘生句观门。修行入证旨要故。不可废普门轨则条。旁如答成候。

 假令就即身义举法佛持明二种悉地被构难势。即身义为简异法佛悉地。且因位悉地名持明悉地。今指能成行者。不指所成悉地故。彼此释意殊得意候。次至云三品悉地行者游历刹土故者。上品悉地密严佛国者即是开显心内曼荼金刚界宫义故。无相违候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38