No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

  会一义意。作三品分别为可尽一切悉地故成立闻候共。于因位立五种悉地上。于持明悉地开三品事。不足怪候。次至云十喻观门修行入证旨要者。从初发心乃至因满深修观察故云旨要。无子细事候。

  至者今三品悉地宫一切悉地悉可有欤否之所论候。

  大疏百条谈义之草上下二册笔记之竟。盖便后学耳。

  旹贞亨纪元甲子首夏谷旦。

  瑞应休隐比丘运敬七秩有乙识焉。

  贞亨纪元岁次甲子初冬之月。依僧正运敞老和尚之命。附四声清浊之星点毕。

  门人庆宜。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38