No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 答意。凡一家所立。难信难解之法门。诸教超绝之秘诀故。非上上信解之机。不可信难信之法。非空空无著之智。不可入难入之门事勿论候。是以经中说无大乘宿习未曾思惟真言乘行彼不能少分见闻欢喜信受。疏家述宿殖善本神情明利故即能忍受其言故。旁如答成候。

 假令今教以直修顿悟为规模故难势闻候共。依宿善契直修顿悟教得意故。无相违候。次证宗家释。对四教调练故。宿善有无不得意候。义诀释随显即身成佛之旨故。非简宿善之言候。

 会一义意。一家难信难解之法门故被成立候共。大途尔共今者一类顿大机。不藉宿习可有之存候。次经文并疏家判释。约有宿善之机故无妨候。

 至者。一切真言机。悉可依宿善欤否之所论候。

 一生成佛。

 难意。凡众生根机万差。成佛因缘非一故。经劫成佛类可有之事。不及异论处候。因玆摄真实经说我曾过去百千劫中修诸愿海。疏家被显经无量阿僧祇劫于一念中恒殊胜进故。旁疑滞难散候。

 答意。凡今宗意。即身成佛为规模。速疾顿成为宗要事候间。于一家不可许经劫成佛类义勿论候。是以当段引大论羊马神之三喻。以神通乘类今教。判于发意顷便至所诣。下疏于劫跛。出时分妄执二义毕。释若一生度此三妄执即一生成佛何论时分耶并显此意上。旁如答成候。

 假令根机万差故难端闻候共。一生内万差得意故无妨候。次以摄真实经文。被备诚证。约结缘机候。次下疏释者。余乘菩萨经无量劫所修之行。自宗菩萨一念具之云意故。无相违候。

 会一义意。自宗速疾顿成为宗要故被成立候共。自元教意尔共。机根非一故。经劫隔生类可有之存候。次至于发意顷便至所诣之高判。并若一生度此三妄执等之解释者。何约一生成佛机得意。无子细事候。

 至者。真言行者发心已后。可有隔生经劫类欤否所论候。

 教主真应。

 难意。凡法身周遍法界体。遥超言议之域。无相寂灭理。远隔机感之分故。说法可他受用事。不及异论样觉候。由此疏中举说法之起因。上明法身内证之位已。下述若我但住如是境界即诸有情不能以是蒙益(乃至)。示种种诸趣所喜见身说种种性欲所宜闻法等故。旁疑殆不止事候。

 答意。凡法身说法。诸教超绝之规模。一家不共之实谈候间。教主可自性法身事勿论候。是以疏家释教主成就之句。云薄伽梵即毗卢遮那本地法身。宗家举两部教主。判自性受用佛自受法乐故与自眷属各说三密门条。旁如答成候。

 假令法身周遍法界之体。远隔机感之分故难端闻候共。所成显家权门之所谈候。次至说经之起因者。于法身有自证加持之二身中。彼文从自证位出加持门说法义相候。但诸趣所喜见身者。现四重圆坛中第四重显尔候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38