No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 会一义意。法身说法一家不共实谈故被成立候共。自性身加他受用说内证法门故。实他受用身说见候。次以疏家释本地法身。被备的据。推功归本释尔存置候。次被证宗家释。今依疏家释。一往疑宗家高断故。不及设会通候。

 至者。今经教主自性法身欤否之所论候。

 住处五佛。

 难意。凡按住心论。释今经文。以如来加持等文。配释五佛四曼毕。言宫者显所住处判故。所住局宫一字。如来加持等句举能住五佛云事。不及毕求处候。因玆秘经理趣经等经。香举五佛为能住上。唯知之此经文可能住事必然候。

 答意。凡思住字起尽。如来加持等可薄伽梵之所住义勿论候。是以疏家释广大金刚法界宫。述次又释叹加持住处故。旁如答成候。

 假令住心论中释今经文时。以如来加持等文。配释五佛四曼。云言宫者显所住处故难端闻候共。自宗意者。所住宫殿等即五佛四曼体故无相违候。次至秘经理趣经等文者。文势异今经故成难间敷候。

 会一义意。以住字起尽被成义势候共。释言宫者显所住处故。回文未尽。可安宫字上条无妨候。次证疏家释通途义故。自元不遮之候。

 至者。如来加持广大金刚法界文。但说所住欤否之所论候。

 楼阁缘生。

 难意。凡能住佛身既本地法身故。所住楼观非从缘生事。不及异论处候。依之疏解今文。释此是遍一切处身之所住处当知如是楼观亦遍一切处也故。旁疑难难阁候。

 答意。凡本地法身土虽法尔。加持身土从缘生故。于自性身土可有法尔随缘二义事勿论候。是以宗家引经如来信解愿力所生及法界幖帜大莲华王文。云一明法佛法尔身土二明随缘显现。被显自性法身土有法尔随缘二义之旨候上。旁如答成候。

 假令能住佛身释本地法身故难势闻候共。虽加持身。对受用等三身且云本地故。无相违候。次遍一切处事。自性身随缘可称遍法界义。不及疑事候。

 会一义意。于自性身土可有法尔随缘二义被成立候共。不共许候。次宗家释一明法佛法尔身土二明随缘显现。自性会二义被料简候共。一明法佛者。指法界幖帜文。二明随缘者。指如来信解愿力所生文。明加持世界报身身土存故无子细候。

 至者。如来信解游戏神变生大楼阁宝王文。从缘所生欤否之所论候。

 大自在天。

 难意。凡智度论文既云亦名净居故。可净居天摄事不及异求处候。依之慈恩大师述其净居上有实报土(乃至)。即色究竟天摄。净影大师判五净居上别更有一。以此通前色界合有二十三天故。旁疑滞难散候。

答意。凡检智论正文。云第四禅有八种(乃至)。过是八处有十住菩萨住处。亦名净居号大自在天王。以第四禅定八天分齐上。自在宫非色天摄事勿论候。加之疏家所判简智论说。被释不独在三界之表也故。旁如答成候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38