No.2540 大疏谈义 |
No.2540 大疏谈义
字号: - o +

 答意。凡披疏家释。判信解者始从真正发心乃至成佛。于是中间通名信解地条。可因行义勿论候。是以释楼阁宝王。述于一切实报所生最为第一故。旁如答成候。

 假令云如来信解故难破来候共。以约酬因起用义。如来之信解依主释取义候。次至下经文者。如觉苑释。如来昔因信解愿力故。今至果位酬因起用义得意故。不及苦劳候。

 会一义意。就云始从真正发心乃至成佛。于是中间通名信解地成立闻候共。通名信解言摄乃至成佛句故。无不足候。

次至实报所生最为第一释者。今楼阁虽非实报所生。方彼实报所生显为第一事。如云众星之中月天子最为第一见无子细事候。

 至者。如来信解可果位欤否之所论候。

 三喻显密。

 难意。凡根机万差顿渐超行非一。故于真言行许渐修者。可有譬羊马密人事。不及异义样觉候。因玆考大论说候。以此三喻喻顿渐菩萨见候条。旁疑殆相残候。

 答意。凡一家意以速疾顿成为至要事候间。以羊马渐行不可譬真言行菩萨义勿论候。是以文相钩锁。上明三密顿成之旨毕。引大品智论两文。判神通相尔不应生疑此经深旨也上者。答成旨旁以分明候。

 假令根机万差。顿渐超行非一故难势来候共。顿渐超三类于即身顿证上且开之。故无相违候。次证大论说。彼论意为显大品所说三菩萨之顿成。为其所对举之羊马二喻故。不成御难之由候。

 会一义意。自宗速疾顿成为至要故成立闻候共。顿渐超三类疏家所判故难被遮候。

 次至神通相尔不应生疑此经深旨也之高断者。于三类中叹顿机一类见无子细事候。

 至者。今此三喻俱喻真言行菩萨欤否之所论候。

大疏谈义第三。

 发心即到。

 难意。凡发心修行之轨则。显密通满之义相候。而若不须修行者。不可到所到之处事。不及异论候。依之菩提心论上举名官财宝之二譬喻毕。释成发菩提心修菩提行意。一切行者可须修行旨明镜故。旁疑难难止候。

 答意。凡众生根机万差故。一类顿大之机遇此教时。可即开悟义勿论候。是以智度论云于发意顷便至所诣。高祖释判发心即到上。今文分明故。旁如答成候。

 假令发心修行之轨则显密。通满之义相故难端闻候共。约大途之义相。虽如是言。非遮有一类机候。次菩提心论文。约通途义门释故无子细候。

 会一义意。众生根机万差故被成立候共。须修行中顿渐不同故。无不足候。次智论文并当段释。显三密顿成旨得意无妨候。但至宗家释者。古来对句成料简。良有以样觉候。

 至者。可有发心以后更不须修行成佛一类欤否之所论候。

 菩提心体。

 难意。凡疏家释第一金刚。云即是菩提心体。菩提心言既不简本有修生上。不可局本有事。不及异求候。依之先德秘释。以初五种金刚配属五转时。第一金刚为发心转而配开佛知见。第二金刚为修行转故。第一金刚通本有修生事明镜上。开佛知见菩提心论释双开菩提心。双字起尽开本有修生二种菩提心义见条。旁疑殆难散候。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38