No.2541 秘密因缘管弦相成义 |
No.2541 秘密因缘管弦相成义
字号: - o +

  第三一多事理俱密门者。此分二门遣法氾滥。显密对辨。自家性相。如檀戒等名显事度。六供为理非今所论。显教唯理非事名理。凝然如故。一真如故。百界千如。事事无碍。未能脱出无明边域。融事之理。终归于空。而尚摄属一相孤门。若三乘共。若独菩萨。不思议乘随他业幻。与六四三随自性德事理俱密同日论乎。故显密不同颂曰。显似说一分理秘。密说事理俱密相。谓本不生中之性相。一一如如各各是是全事全理。无不性德。惟一惟多。悬出受熏。谓之显密对辨俱密。宗义高远由此而显。若就自家性相而论。如是表德自有三谛。即是阿字自性本具即有即空即本不生。此之真际行者证入不二一心所照妙境。一点不改有有诸法。即若虚空无碍周遍。虽若虚空。无相即相。无说即说。常恒不变。谓绝绝中无相法身本来自尔王数主伴。重重无尽互相涉入。常常各说三秘密门。即此名曰多法界门。如斯不二一心境界离他机缘之言心故。相即无相。说即无说。无一可见。无一可闻。此之无说望后随缘加持广现种种身说称之。以为一法界门。设混义门断上下道。虽上下转多一为旨。不妨互具一多法界。一多两关始终一际随其所趣为别而已。若约法门释一多名。五字称多。一字曰一。经疏间出一法界称。若普若一义。或不齐。依法三宫理趣秘极题一法界sa rya法。与其之相承血脉既载于不灌铃。讵为犹豫。对此一界。五字秘明称之。以为多法界门。古德释名未见闻之。准一多界即一多具。居体不阙言一多具。广摄相用而究。事理别立称曰一多法界。或拟性相两宗释之。缘亡曰一。内具曰多。虽说为多。非如相家执自有理内证多如。虽亦许一。非如性宗真如海水同一咸味。惟一惟多。不相隔挂。是说是默。岂容情谓。非色非心。非一非多。不二不二。称大不二。研穷斯理。朝琢夕磨。汲汲不止。真教将也。如是妙理就事熏练修行名曰一多两傅。毗卢加持以赐金手。八祖袭承当来有据。虽然浇末时下。器浅不能双容。分之野泽。初金后胎。初胎后金。脉胳如糸。渺汒流远。支条渐岐。杖杖皆金。修成有验。不可偏废。末末自夸一任情谓。劫浊余蘖可不痛乎。或计一多即为遮表。遮表各隔。体不全是。亦配金胎。一往就部五大为多。识大是一。理理无数。智智无边。不惟五大识亦无边。五大无相。而绝心量。他缘泯亡。岂识大乎。矧于东密偏金单胎。无有是处。遮表亦尔。斯一斯多。此事此理。二六时中不可暂离。可离非我真佛之道。事胜理野。理胜事史。事理彬彬。称之轨范。见谛究竟。亦可致焉。理牙渐生。时雨不下。奚尝甘露上乘法味。事疑顿舍。理脂不施。讵运即身成佛宝辂。宝辂在斯。法味非远。偏失不能。双修勤焉。其斯之谓自家佛乘事理俱密。一多亦然。於戏八祖并承蕴奥不独如语。印玺可仰。以心傅心冷暖自知。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9