No.2542 读书二十二则 |
No.2542 读书二十二则
字号: - o +

学则

宇宙之间有物而莫不有物之道矣。有事而莫不有事之道矣。有理而莫不有理之道矣。宇宙之表亦复尔。上自佛界下及二乘外道。莫不有其道矣。夫有物而无道则乱。有事而无道则乱。有理而无道则乱。物乱则不为用。事乱则失于制。理乱则感于人。是故上自天子下及农工商旅侏儒盗贼。各依其道行其术。则业必不虚矣。天子不用其道天下不治。诸侯不用其道其国不治。大夫不用其道则家不安。士不用其道则身危矣。百工不用其道则无功矣。农商不用其道则饥寒矣。盗贼不用其术则不得矣。夫擒盗者有察盗法。渔水者有羡鱼法。造宫室者有用材术。作器者有作器法。如是至天文历数卜筮书画琴瑟奕戏。不有不依其道不以其术不知其法而能成者矣。读古人书知古人之意亦复如是。读书讲其理者。不依其道不以其术不顾其法而欲知古人之意。岂可得哉。琐微小枝尚有为之道有为之术。何况于读不朽先圣先贤之心载诸典籍者乎。读也必有道矣。察也必有术矣。讲也必有法矣。苟知读书之道。知察意之法。知讲论是非之术。庶几失者寡也乎。若夫不知斯微术。而徒读徒察。不啻不能知造者微意。乃复使义理大乱而已。我宗中古多昧于斯道是故扰乱师道百世不治矣。余不肖幸得秘符于古人。唯恨才识浅陋不能究其道。虽然条标其大略以示之则。庶有裨于童蒙。若夫至每文每句临察之委细。唯是心术之微妙也。非所为则矣。

条则

一。读汉文书。必可依华人读法。不可以倭读究之。

一。可知篇章句字之法。不知则多失主意。

一。可知各书文体语格。三藏皆质。人师书或有花文。质文如字取义。花文可依解华文法。不可以质求。又或有同语多者有语变者。有惯语有昧语有唯知语。能察此等则不失。

一。可知其书作者时情与其志。不知则入今时今志。

一。可住作者心若读世亲书即可住世亲时情及其心志。乃至读大师书即可住大师时情及大师心志。虚我时情及我心。一住作者心。是为至要。如是则不迷惑于末书。若住我今时今心而窥窬古人意者。必陷中间邪路。终不能至其本书宝处。

一。可知意雅俗。三藏并汉土名家章疏。文虽质意则雅也。雅有多种。佛家雅但非俗执俗理俗情则已矣。或有华文。又如大师书。或有甚雅则文意皆雅也。质文近俗。俗者犹解。华文远俗。俗者不能解。学者意有雅俗。不察则有以己俗失古人雅。中古多坐此。

一。可知外道因明内明小乘大乘一乘法门性相义门差别。不知则虽老文章及文法人。蒙蒙如未目狗。

一。可守义门差别。贤于此则猥论不起。中古不守此。

一。可知书体。有立教体有解释体有义章体。有随文科释体有随文说法体。有有法书有无法书。有草稿有再正。有垂训书有一时书。有未成学书有达学书。有观解书有广宗书有学悟书。有难破书有论义书。如是等甚多。能知其体者。得其作者意。如守一定权冲历诋百世则非读书法。

供养

页码: 1 2 3 4