No.2542 读书二十二则 |
No.2542 读书二十二则
字号: - o +

一。可勤学论义。其书宪公百条。瑜公诸愚草。及东寺野山六百年来所出诸抄集。皆唯论书。天下不正义天下之谬妄备在此中矣。勤劳于百条二十夏冬。则究其不可之极。如是旁读诸师论义抄书。则与时知其谬妄不正。若不老论场决不能知正义不谬之解。不勤于此则不能晓俗僻混妄无法滥门虚辨戏论之倭流极弊。然读此学此有戒于是。且读中古书者。必住彼师志心。彼诸师者不识字亦不知字。不知汉文不知雅俗。不知辨义门治混乱。不知察篇章句字之法。察篇章句字之主意之道。不知读书代其书作主住作主之心之道。唯但画自心以末世以昧愚以鄙俗下劣野情。见书之识以卑贱野谦。自处窥祖书之心。恐惶恐惶战战栗栗。不能住其作主之心。是皆中古今愚不知礼敬之道不知读书之法者之志心也。住此心而复住彼忿辨谤显自是他非之执心。信自家先达之言一如信佛祖。不辨其菽癸之异同概辨用之。以会通救释强难定以为学问之道。住此志心则妙达诸师之心。学者究其义竟。速归本心。以正心正见正识雅致无执正读法之道观待于彼。于焉正邪分迷悟判。夫读书解义者亦是三昧也。修三密行者。要住其本尊之心。虽比量作入我我入互相涉入人。皆不恐惶固谦矣。而临祖师人心则恐惶战栗。不欲敢与作者心涉入。自画以末代愚昧。不敢住彼心。岂不迷哉。惮住祖心者。勿作三密观焉。本尊者我祖所奉敬。何以凡愚住大圣之志心为。而世人知欲住佛心菩萨心。不知欲住祖师书中之心。岂不颠倒哉。夫身则有古今。不能以身住古。心则无古今。住三世一切人之心。随应自在矣。是故舍今心即住古佛心亦可致。所以有意密行三昧也。观念岂但无分别已。读父观义亦是三昧也。其书犹本尊也。书中必有作者心志。是即本尊心密也。不住其心则不可解其书。书是其人言语也。读者心志不同作者心志。则其语不可晓矣。中古常途知其一不知其他。所以学之谬也。住本尊心者人知其至礼至敬。而住作者心则皆不知其礼敬。可谓其戾矣。逊谦失雅。之谓野固也。野而固。君子所恶。君子之人有世出世。虽异其道。其雅则同矣。佛者君子之君子。而是大圣也。我祖亦君子之萨埵也。况旁通达文雅兼并用之也。所谓佛家大丈夫者。欲读其书议其心者。而不住大丈夫之心。岂可得哉。余一切读书皆如是。以此为至要。更有学法。如散说于他。恐烦不条。

右二十二则若一阙则叵读大师之书矣。我门小子钦旃哉。

读书二十二则

供养

页码: 1 2 3 4