No.2905 现在十方千五百佛名并杂佛同号 |
No.2905 现在十方千五百佛名并杂佛同号
字号: - o +

 次有六方三十八佛 出阿弥陀赞一切诸佛所持之法经。

 复次舍利弗。东方有佛名 阿閦如来。须弥幡如来。大须弥如来。须弥光明如来。哀乐如来。

 南方有佛名 日月灯明如来。光明名号如来。大火炎种如来。须弥镫如来。无量精进如来。

 西方有佛名 无量寿如来。无量幢如来。无量幡如来。大光如来。大光普遍如来。宝幢如来。净光如来。

 北方有佛名 大火炎种如来。喜乐音如来。莫能胜如来。从日兴起如来。宝网光明如来。

 下方有佛名。师子如来。名称远闻如来。名声光明如来。法名号如来。法幡如来。奉法如来。

 上方有佛名 梵音如来。最香如来。星王如来。香光明如来。大火炎种如来。异宝杂色华身如来。妙香树王如来。宝莲华如来。教授一切诸事如来。须弥意如来。

 若善男子善女人。其闻此经诸佛名者。此辈众生当为诸佛之所护持。必当逮得不退转地。当成无上正真之道。如是舍利弗。一心信乐。当广宣传。至心奉行。若使有人持我名字。执持怀抱此上诸佛名号字者。持此之福。至心愿生阿弥陀佛国。若过去发愿。若今发愿。欲得往生阿弥陀佛国者。此辈众生必当得住不退转地。此等命终皆当往生阿弥陀佛国。又舍利弗。若善男子善女人。欲得往生阿弥陀佛国者。常当至心念阿弥陀佛及上六方诸佛名。一心敬礼莫令断绝。

 次有五方。从东方至上方。有一百三十九佛。 出在称扬诸佛功德经。

 此称扬诸佛功德经两卷成合五十五纸半。纸有二十五行。行有十七字。

 东方五十三佛 宝海如来。宝英如来。宝成如来。宝光明如来。宝幡如来。宝光明如来。阿閦如来。大光明如来。无量音如来。无量音如来。大名称如来。宝光明如来。得大安稳如来。大光明如来。正音声如来。无限净如来。月音如来。无限名称如来。月光如来。无垢光如来。净光如来。日光如来。无量宝如来。莲华尊如来。身尊如来。金光如来。梵自在王如来。金光明如来。金海如来。龙自在王如来 一切华香自在王如来。树王如来。勇猛执持牢杖弃舍战斗如来。内丰珠光如来。无量香光明如来。师子向如来。大强精进勇力如来。过出坚住如来。鼓音王如来。月英如来。超出众花如来。世灯明如来。休多易宁如来。宝轮如来。常灭度如来。净觉如来。无量宝化光明如来。须弥步如来。宝莲华如来。一切众宝普集如来。树王丰长如来。转不退转法轮众宝普集丰盈如来。围绕特尊得净如来。

 次南方三十八佛 日月灯明如来。须弥如来。大须弥如来。超出须弥如来。喻如须弥如来。香象如来。围绕香熏如来。净光如来。法最如来。香自在王如来。大集如来。香光明如来。火光如来。无量光如来。开光如来。月镫光如来。月光如来。月光明如来。火光如来。集音如来。最威仪如来。光明尊如来。莲华军如来。莲华向如来。多宝如来。师子吼如来。师子音如来。精进军如来。金刚踊跃如来。度一切禅绝众疑如来。宝火侍从如来。无忧如来。地方持勇如来。最踊跃如来。自在至如来。无量音如来。锭光如来。宝光明如来。

供养

页码: 1 2 3 4