No.2905 现在十方千五百佛名并杂佛同号 |
No.2905 现在十方千五百佛名并杂佛同号
字号: - o +

 次西方十五佛 阿弥陀如来。殊胜如来。集音如来。金刚步积如来。皂王神通如来。净月幢称光明王如来。妙乐如来。无量幢如来。无量幡如来。大光普遍如来。宝幢如来。净光如来。宝上如来。树根华王如来。维越庄严如来。

 次北方六佛 德内丰严王如来 金刚坚强消伏坏散如来。宝火如来。宝月光明如来。贤最如来。宝莲花步如来。

 上方二十七佛 金宝光明如来。无量尊丰如来。无量离垢王如来。德首如来。无数精进兴丰如来。无言胜如来。无愚丰如来。月英丰如来。无异光丰如来。最清净无量幢如来。迷空光明如来。好谛住准王如来。成就一切诸利丰如来。净慧德丰如来。净论幡如来。流离光最丰如来。宝德步如来。最清净德宝住如来度真光明塔如来。无量惭愧全最丰如来。莲华尊丰如来。净宝兴丰如来。电灯幡王如来。法空灯如来。一切众德成如来。贤幡幢王如来。一切宝致色持如来。师子游戏菩萨。师子住菩萨。坚勇精进菩萨。击金刚惠菩萨。

 下方七佛 断疑拔欲除疑冥佛。意无恐惧衣毛不竖佛。师子佛。名称远闻佛。法名号佛。法幡佛奉法佛。

 东北方四佛 坏魔罗网独步佛。师子吼佛。悲精进佛。梵天佛。

 东南方三佛 成首佛。兴光明佛。法幢尊佛。

 西南方四佛 宝盖照空佛。如宝佛。谛幢佛。梵幢佛。

 西北方三佛 开化菩萨佛。见无恐惧佛。一乘度佛。

 东方虚空妙无尘垢。平等眼善乐德相光杂莲华流离光宝像身香上世光一切庄严顶髻无量日月光满愿成就善化庄严法界超出无量众王佛。

 彼有菩萨。名曰无比。授记次后当得作佛号曰幻音炽然杂华光宝红莲华金炎体明显柔濡无碍眼十方放光遍满一切相王佛。

 十方各有百千亿那由他佛刹微尘数同号普明佛。十方各有八千不可说百千亿那由他佛刹微尘数同号普贤佛。十方各有十不可说百千亿那由他佛刹微尘数同号普胜佛。十方各有不可说佛刹微尘数同号贤首佛。十方各有十亿佛刹微尘数同号金刚藏佛。十方各有百万佛刹微尘数同号金刚幢佛。十方各有百万佛刹微尘数同号金刚幡佛。十方各有十万佛刹微尘数同号普功德佛。百千佛刹微尘数同号胜境界佛。十方各有万佛刹微尘数同号功德林佛。十方各有万佛刹微尘数同号法慧佛。十方各有十佛刹微尘数同号普幢自在佛。十方各有十佛刹微尘数同号妙法佛。万佛世界微尘数同号净心佛。二万亿同号威音王佛。二万亿同号释迦牟尼佛。二万亿同号云自在灯王佛。二万亿同号日月灯明佛。百亿同号旃檀摩尼光佛。六百二十万同号见一切义佛。三十亿同号释迦牟尼佛。九万一十那由他同号无色佛。百一同号旃檀海佛。三万亿同号弗沙佛。六百同号光明佛。二万同号日月灯明佛。二万同号摩尼光佛。万八千同号山王佛。一万同号旃檀窟佛。九千同号迦叶佛。八千同号灯光佛。八千同号定光佛。六千同号众生喜见佛。二千同号云自在灯王佛。二千同号憍陈如佛。千二百同号普明佛。一千同号智炽尊音王佛。一千同号增相尊音王佛。一千同号离怖畏尊音王佛。一千同号善无垢光尊音王佛。一千同号莲华香释称尊王佛。一千同号阎浮檀金佛。一千同号离法智龙王解脱觉世界海眼山王佛。过去庄严劫中花光如来等千佛。贤劫中拘留孙如来等千佛。未来星宿劫中日光如来等千佛。六百同号散花佛。五百同号日音王佛。五百同号花上佛。五百同号威德佛。五百同号日藏尊王佛。五百同号乐音王佛。百三同号功德佛。百一同号龙雷尊花光明王佛。一百同号善智无垢雷音佛。九十同号尊相众生佛。九十同号微妙音佛。八十四同号音相佛。八十同号胜尊大海智功德山力王佛。八十同号智勤王佛。八十同号师子步王佛。七十同号普净花王佛。七十同号聚集珍宝功德佛。六十二同号善寂佛。六十同号光明炽珠王佛。五十同号那罗延无胜藏佛。五十同号智海王佛。四十同号无上菩提尊王佛。四十同号宝幢光明尊王佛。四十同号大力尊音王佛。三十同号光明藏佛。三十同号莲华香力增佛。二十同号不思议王佛。二十同号分别星宿称王佛。十五同号智山幢佛。十五同号日明佛。十一同号显露法音佛。十同号离音光明佛。九同号智慧光明佛。九同号功德法称王佛。八同号音声佛。八同号离恐称王佛。七同号不思议音佛。四同号龙自在佛。三同号师子游戏佛。三同号智藏佛。二同号日光明佛。二同号智觉山花王佛。二同号功德山智觉佛。二同号金刚师子佛。二同号持戒光明佛。二同号示现增益佛。二同号无尽智山佛。二同号宝光明佛。二同号无垢智慧佛。二同号师子称佛。二同号功德通王佛。二同号雨法花佛。二同号遍满大海功德王智慧和合佛。二同号功德力娑罗王佛。二同号无量功德大海智增佛。二同号山功德劫佛。金刚师子游戏佛。善住功德宝王佛。普光功德山王佛。三昧上尊丰严王佛。多宝佛。宝胜佛。濡手幢真音王佛。

供养

页码: 1 2 3 4