No.2908 大方广佛华严经普贤菩萨行愿王品 |
No.2908 大方广佛华严经普贤菩萨行愿王品
字号: - o +

大正藏第 85 册 No. 2908 大方广佛华严经普贤菩萨行愿王品

 No. 2908

 大方广佛花严经普贤菩萨行愿王品

 应在十方刹土中 游于三世人师子

 彼等诸佛我无遗 以净身口意稽首

 为修普贤行愿力 诸佛现于意想中

 俯身量等刹土尘 虔心敬礼诸最胜

 于一尘上微尘佛 居中佛子众围绕

 如是法界尽无遗 诸佛满中应信解

 彼诸德海叹无尽 妙响枝海众言音

 诸佛功德我称扬 一切善逝我今赞

 最上妙花及花鬘 铃铎涂香及宝盖

 最上灯明及烧香 供养彼等诸最胜

 众妙衣服及薰香 最上间错庄严具

 积妙香末等须弥 供养彼等诸最胜

 供养无上广大者 以信持献诸最胜

 乐修普贤行者力 稽首供养诸最胜

 贪嗔痴力所持故 身业口业及意业

 我曾所有造罪者 悉皆随类别别忏

 十方最胜及佛子 缘觉声闻学无学

 众生所修何福德 于彼我皆尽随喜

 谁于十方作世灯 渐得菩提证无著

 我于彼等诸导师 劝请转于无上轮

 或乐趣于涅槃者 皆为利乐诸有情

 或乐住世刹尘劫 我当合掌应劝请

 礼拜供养及忏悔 劝请随喜及启发

 我所积集少善根 皆为回向于菩提

 过去十方一切佛 谁住于世应供养

 未来所有诸世尊 愿证菩提速圆满

 应是十方诸刹土 愿皆广大成清净

 趣菩提树等觉者 愿诸佛子皆圆满

 十方所有众生类 愿无病苦常安乐

 众生所有诸法义 愿所希望同得成

 菩提之行我修行 愿所生处知宿命

 世世舍身受身处 愿常出处成具足

 依诸最胜学修行 普贤之行为圆满

 戒行无垢最清净 愿无瑕缺常奉持

 天龙夜叉鸠槃荼 人及非人等诸类

 随其所有诸言音 我皆于彼为说法

 淳善精勤修诸度 愿常莫忘菩提心

 所有诸幢成罪者 愿皆消灭永无余

 于业若等诸魔道 解脱逍遥行世间

 不著于水若莲花 修行无碍如日月

 所有刹量及方所 恶趣众苦使消除

 置诸有情安乐中 饶益诸趣群生类

 圆满修习菩提故 随入众生诸行中

 开示普贤诸行愿 尽未来劫为修行

 谁有同我行此行 愿与彼等常相随

 身业口业及意业 与彼所行愿为一

 谁乐利我诸善友 开示普贤行愿者

 愿与彼等常相逢 于彼永无违背意

 佛子所饶众道师 现前常得亲瞻仰

 于彼应行大供养 尽未来劫倦无时

 护持诸佛胜妙法 普示修行菩提者

 若净普贤菩萨行 尽未来劫应修行

 于诸有中轮转时 福德智慧获无尽

 定慧方便诸解脱 愿成无尽诸德藏

 于一尘上微尘刹 彼刹无边佛无量

 居中佛子众围绕 行菩提行应瞻仰

 如是无尽诸方所 毫端之上三世量

供养

页码: 1 2 3