No.2914 观经 |
No.2914 观经
字号: - o +

  无量寿佛观 无量寿观者。有二种人。钝根者先观额上一寸无皮但见赤骨。念念在心不令他缘。心若有余念摄之令还。如是成已。令变赤骨方可一寸令白如雪。既如是已令观自身。皆白骨亦如雪色。得成已又观身骨。作琉璃色。光明清净。观彻表里。如是见已。又令琉璃身中放日光。自近乃远遍满阎浮唯见光明。又摄其光入于身中。既入尽已复放如初。凡诸观行从易及难。初少后多。从身中放日光已。即于光中观阿弥陀佛。其佛身放大光明。向西端坐。相谛观。然后总观其身。结跏趺坐。如紫金山。系念在之。妙相不令他缘。若有余念收之令还。与佛对坐无异。如是不久便可得见也 若利根者。乃便观作日光。然光明想法界光明。乃于光中观之。便可见佛也 行者若欲生为净土者。当作是观也 乃观诸法实相云。世间如梦如幻皆无实者。但以颠倒虚妄之□横起烦恼受诸罪报。如人见小儿共争。瓦石土木等便生瞋闷。观诸世间亦复如是。当与大悲誓愿度一切有情。常伏其心。修行二忍。所为众生忍法忍也。众生忍者。若恒沙等众生扣恶心。于己分乃不生瞋恚也。种种恭敬不生欢喜也。又观众生无先无后。若有先者则无因缘。是即无初。若无初者亦无中后。如是观者□堕常断二边。用安隐道观诸众生。不生邪见。是名众生忍也。法忍者。当观诸清净毕竟空想。心无挂碍能忍。是名法忍也 新发心者。虽未得此法忍者。当如是修习也。又观诸毕竟空想。而于众生常兴大悲。凡有善事无皆回向愿生无量寿佛国也。

  佛说观经一卷

供养

页码: 1 2 3